Aktivarum

Så var det dags för nya skriverier om Jämställdismen – Denna gång från bloggen Sleepless | mars 5, 2012

När det nu blivit tydligt att det finns alternativ till statsfeminismen i Sverige så blir skriverierna fler.

Först var det Feministiskt Perspektiv som gjorde en Kartläggning.av jämställdister. Sedan var det Maria Sveland som på DN-kultur buntade ihop alla vars åsikt hon inte delar med massmördaren Breivik. Bland de angripna var Pär Ström och Pelle Billing och knappt hade de replikerat förrän ordet gick till Anna-Klara Bratt.

Bratt som är chefsredaktör för Feministiskt Perspektiv fortsatte på tesen där jämställdism tillskrivs koppling till högerextremism Psykiatern David Eberhard skrev på Newsmill att vad Sveland och Bratt ägnar sig åt borde kallas Godwinlitteratur. Aktivarum-inlägg om Sveland här, och om Bratt här.

Efter all denna uppståndelse så har det nu blivit dags för feministbloggare att yttra sig om jämställdismen.

Först ut är den feministiska bloggen Sleepless som valt att använda Pär Ström som utgångläge. Sleepless börjar med att kritisera Pär Ström för att själv ha gjort koppling mellan genuspedagogik och Breivik men glömmer då att ”genuspedagogik” är en metod och inte en person som kan tillskrivas värderingar.

”Ändå fler verkar osäkra på exakt vad som menas med ”jämställdismen”. Vad innebär ”äkta jämställdhet” i praktiken? Finns det något mer, någon mer specifik världsbild, bakom orden? Något som inte kommer fram i ovanstående beskrivning?”

Alla dessa påståenden är precis lika relevanta angående feminister själva. Många är osäkra på vad feminism och dess teoribildning genusvetenskap betyder. Vad finns för världsbild bakom orden egentligen idag? Den som vill kan dock läsa tydligt varifrån dagens feminism får sina ideer i Regeringsformen ur ett könsperspekiv.

Lenita Freidenvall beskriver i SOU 2007:67 två olika sorters jämställdhet den formella och den reella.

Jag hävdar att jämställdismen idag lutar åt det formella medan feminismen med stöd i diverse teorier och tänkare som de sällan redovisar föredrar den reella varianten.

”Jag har samlat ihop några länkar. Som hjälp. När det gäller jämställdismens huvudfokusområden är de: Kritik av vad feminismen står för och stått för historiskt, vårdnadstvister, juridiska rättigheter för pappor, avsnaknaden av mansjourer, falska våldtäkter samt kvinnliga priviegier.”

Här vill jag anmärka på det första påståendet. Är det verkligen vad feminismen har stått för historiskt som jämställdismen kritiserar? Snarare är det vad feminismen stått för historiskt (lika lagar) som jämställdister förespråkar idag medan feminister förkastat sina gamla ideal till förmån för PK-identitetspolitik.

När det gäller synen på könen är jämställdismens inställning enkel: Könen ska vara lika inför lagen. Det finns dock könsskillnader som innebär att män och kvinnor gör olika val i livet.”

Feminister själva förespråkade dock historiskt lika inför lagen och könsskillnader är knappast en åsiktsfråga, snarare är det som visades i Hjernevask en vetenskaplig fråga..

Sleepless kritiserar Pär Ström för att fokusera på specifika fall och missa vad hon kallar ”den större bilden”

Hon menar att han koncentrerar sig på vad som korrekt är exempel på mansdiskriminering men som är en del av ”en större bild”. Samma kritik vill jag då rikta till feminister som fokuserar på sina egna små plättar som ex. ”våld mot kvinnor” men missar den större bilden av mansfentlighet som finns i samhället idag se New Male Studies.

“Misandry is hatred toward men. We refer here not to anger but to hatred. Anger is an emotion and transient; hatred is neither. Hatred is a culturally propagated way of thinking.”

Sleepless anser även att Pär Ström gjort en felaktig tolkning av Feministisk teori. Här har vi dock något vi kan arbeta med då hon skrivit vad hon själv anser är en mer korrekt bild. Vad feministisk teori enligt Sleepless faktiskt säger (även om det finns variationer mellan de olika ”feministiska skolorna” är:

”Att män och kvinnor fostras in i patriarkala strukturer, och att normer och sociala mekanismer bevara dessa strukturerna.”

Vad sleepless missar är att detta stycke konkret är rena grekiskan. Vad hon just sade betyder ingenting!

Fostras in i strukturer och normer och sociala mekanismer…? Det här är svammel! Skriv vad ni menar eller klaga inte på feltolkningar. Det är skandal man tror detta är en beskrivning på något annat än deras egen skyddade verkstad där alla går runt och tycker likadant – som beskrivs i Theorys Empire.

”Bad Theory, the kind that has replaced theory’s true and original function—analysis—with mere assertion, blatant advocacy, and dismissive intolerance. In Bad Theory objectivity is held to be an illusion, all knowledge is socially constructed, diligent scrutiny is superseded by posturing and verbal tricks.”

Inte nog med att dessa påståenden bara grundar sig i fältet ”Theory”. Förespråkare av dessa teorier brukar dessutiom strunta i att redovisa upphovsman. Vi skall alltså bygga våra liv på basis av en teori medan vi är helt ovetandes om VEMS teori det är och vilka belägg som finns för att det påstådda är sant.

Personligen får jag intrycket Pär Ström kritiseras mer för att han använder konktreta termer och metoder.

Har man byggt karriären kring flummiga samhällstänkare hotas tillvaron rejält varje gång någon säger Kejsaren är Naken. Det bevisade om inte annat Fysikprofessorn Alan Sokals kritik mot Postmodernismen. Sokal skrev en essä full av dravel för att se om flumsociologer skulle publicera skräpet – vilket de gjorde.

”När det gäller ämnet falska våldtäktsanmälningar”

Vill jag påpeka två saker. 1) Anmälan i sig gör ofta enorm skada även om den anmälde inte döms – forskning visar kvinnorna var medvetna om detta och anmälan i sig var syftet – de skulle bara ge honom en läxa. 2) Studien av Liz Kelly som placerar Sverige sist har redan bemötts av Joakim Ramstedt.

I ett inlägg utbrister han att i Sverige är ”våldtäkt enligt lagen är inte detsamma som vad gemene man menar med våldtäkt.”

Inte bara Pär Ström påpekar detta.

I artikeln ”Allt kan inte vara våldtäkt” är det åklagaren Rolf Hillegren som för fram samma sorts kritik.

Varför bemöter inte Sleepless Rolf Hillegrens artikel istället?

”I Sverige betraktas handlingar som t ex sex med sovande, drogade eller personer som är mentalt oförmögna att ge samtycke, som våldtäkt trots att hot eller våld inte förekommer i de fallen.”

Detta är idiotiskt för statistiken på våldtäkt får bland annat unga tjejer att vara rädda för att gå ut när det är mörkt. Vilket bara styrker Pär Ströms tes ovan att våldtäkt enligt lagen inte är vad folk vanligen tänker på. Observera att den pga feministisk ideologi främst drabbade gruppen här – är unga kvinnor.

”Mansfrågor, som till exempel hur män osynliggörs i sitt föräldraskap eller att många män känner en press på sig att vara ”familjesförsöjare” när de egentligen skulle vilja vara hemma med barnen, sätts in i den förtryckande struktur den tillhör.Kvinnors problem med strukturella könsnormer ses däremot av jämställdismen ofta som något som kan lösas om kvinnorna ”slutade” leva upp till samhällets förväntningar och gjorde ”andra val” i livet, samt om de bara lärde sig att ”hävda sig”.

Here we go again! Ännu mera flummiga strukturer. Vad än man pratar om idag verkar det sluta med att någon teoretiker med storhetsvansinne tror att man har förklarat något om man sagt ordet ”strukturer” Jag har hört flera personer älska ordet strukturer just för att det är så bekvämt att använda

Så länge författaren låtsas det säger något och läsaren går med på teatern så uppstår inga problem.

Men så fort någon ber om konkretisering så blir svaret öhh… uhhh.. Sleepless går vidare till inlägg om kvinnors utseendefixering och mäns position i hemmet.

”Det slående med det här är naturligtvis att Pär Ström så vitt jag vet aldrig sagt till män att sluta “gnälla” över könsorättvisor i samhället och börja “ta ansvar för sin egen position (i hemmet)”.”

Det slående är snarare det absurda i att tro det där är likvärdiga problem på någon sida av vintergatan. Menar Sleepless att alla problem är lika stora? Det vore i och för sig ett framsteg jämfört med Malin Ullgren som menar problem som drabbar män skall ignoreras för män som grupp har maktövertag.

Det är märkligt att män i hemmet (som rättar sig efter frun) betraktas som likvärdiga kvinnors utseende (som rättar sig efter vad de själva gillar)

Det är dock så Sleepless har lagt upp sin kritik, genom att betrakta problem enbart utifrån vem som har dem.

”Om jämställdismen inte varit så inställd på att misstänkliggöra tjejers problem”

Hade sleepless inte så tydligt baserat sina resonemang på marxismens syn på människor som likadana och utbytbara så hade hon – precis som den svenska rättsapparaten skall arbeta – betraktat varje enskilt fall för sig. Få saker är mer irriterande än höga chefer som i media säger ”jag kan inte uttala mig om ett enskilt fall”

Varför? För att utan enskilda fall har de inga fall. Det är inte så att en helhetsstruktur existerar oberoende av de enskilda fallen. Det är de enskilda fallen som visar hur väl deras regler och policys fungerar. Det är inte vid många enkla landningar som man ser hur bra piloter är. Det är vid en enda väldigt svår som testet sker.

Pär Ström rapporterar. Kvinnligt kön är nu en fördel i karriären. Det är IT-chefen Charlotta Falvin som yttrat sig i frågan. Pelle Billing tipsar om en artikel angående manlig utmattningsdepression.

Statsvetarprofessorn Bo Rothstein har redan tagit upp det här med strukturer så där citerar vi honom:

Av utrymmeskäl så placerar jag denna text sist och döljer den under denna punkt

Strukturförklaringarnas problem

”Teorierna om könsmaktordningen är självklart närmast oändligt många, alltifrån biologiska till ekonomiska, maktpolitiska och kulturella. Det skulle givetvis föra alltför långt gå in ens på mindre del av dem här, utan istället kommer jag att hantera dem som typer. Jag skall här lämna de biologiska teorierna utanför diskussionen och koncentrera mig på de tre senare typerna av förklaringar. Utmärkande för de flesta förklaringarna är att de strukturella, dvs att det finns ekonomiska, politiska eller kulturella strukturer i den etablerade samhällsordningen som systematiskt gynnar män och missgynnar kvinnor. Eller annorlunda uttryckt, i samhällets ekonomiska, politiska och kulturella sfärer etableras ett strukturellt mönster av formella och informella regler som fungerar på ett sådant sätt att de var och en för sig eller gemensamt återskapar den rådande könsmaktsordningen.

Denna slags struktur-funktionalistiska förklaringar har emellertid sedan början av 1980-talet utsatts för en närmast förödande vetenskapsteoretiskkritik. Huvudinvändning har följt följande logik. Samhälleliga strukturer skapas och reproduceras av konkret handlande enskilda individer. Strukturella förhållanden är inga organiska fenomen som saknar koppling till enskilda individers handlingar därför att ingen formell eller informell regel eller systematisk ordning i samhället kan existera utan att de enskilda individerna agerar för att reproducera dessa. Därmed kan inte strukturförklaringar existera frikopplade från aktörsförklaringar, utan strukturförklaringar måste kombineras med en förklaring av vilka de sociala mekanismer är som förmår individerna att handla i enlighet med strukturernas krav och därmed reproducera dem (Hedström & Swedberg 1998; Rundqvist 1998).”

Källa: Statsvetenskaplig Tidskrift, Den Moderna Könsmaktsordningens Grundbult – Av Bo Rothstein

Observera att texten är skriven på samma flumspråk de själva använder men kan sammanfattas, problemet med strukturförklaringar är människans fria vilja – Ett ämne jag kommenterade här.


24 kommentarer »

 1. Feminismen får redan så mycket utrymme i gammelmediernas ledare, krönikor och kulturspalter, så varför ödsla så mycket energi på att bemöta en okänd bloggerska? Lägg krutet där det gör nytta. (Säger jag som skriver bloggkommentarer).

  Kommentar av Bashflak — mars 5, 2012 @ 1:20 e m

 2. Bashflak

  ”varför ödsla så mycket energi på att bemöta en okänd bloggerska?”

  a) För att jag började få tweets om hennes blogginlägg så uppenbarligen är hon inte så okänd.

  b) Svaren i detta inlägg är i hög grad relevanta för många andra texter än denna enda.

  Kommentar av Aktivarum — mars 5, 2012 @ 1:41 e m

 3. Erik du har verkligen nærkontakt med utvecklingen.
  Stram honnør før din konsekventa uppføljning.

  Per Hagman

  Kommentar av per Hagman — mars 5, 2012 @ 2:42 e m

 4. Tips till feministen/kommunisten:

  1. Sluta avföra edra substanslösa ordbajsningar baserade på edra trötta, substanslösa floskler som ”patriarkatet”, ”könsmaktsordningen”, och ”strukturer”.

  2. Sluta såsom obildade grottmänniskor angripa alla era medmänniskor som inte köper edra primitiva, kollektivistiska lögner med personangrepp som ”kvinnohatare” och med barnsligt pladder om Breivik.

  Skulle du feminist/kommunist följa råd 1 och råd 2, så skulle du kanske kunna lära dig att tänka själv. Istället för att rapa färdigtuggade kollektivist-floskler.

  Detta skulle i sin tur leda till ett sakligare offentligt samtal, en mera verklighetsförankrad debatt. Vilket ju onekligen skulle vara till fördel för majoriteten av alla människor.

  Kommentar av Liberalen — mars 5, 2012 @ 4:08 e m

 5. hon skriver: “Att män och kvinnor fostras in i patriarkala strukturer, och att normer och sociala mekanismer bevara dessa strukturerna” = normerna kring könen alla är med på som vi fostras till, mannen har fördel av dem

  Kommentar av Mariel — mars 5, 2012 @ 4:47 e m

 6. @Mariel
  ”normerna kring könen alla är med på som vi fostras till, mannen har fördel av dem”

  Kan du definiera hur män har en fördel av könsrollen? Vilka nackdelar innebär de olika könsrollerna?

  Kommentar av robjoh — mars 5, 2012 @ 5:43 e m

 7. Feministers strukturer är som flogiston. En magisk substans som används som för att ge en enkel förklaring på ett svårförklarat fenomen som de inte begriper pga felaktiga antaganden.

  Vi använder inte flogistonteorin längre när vi skall förklara hur oxidering av ämnen går till. För vi vet bättre då vi har använt oss av vetenskaplig stringens och forskning för att komma fram till bättre och mer sanna förklaringsmodeller. Detta har fört samhället framåt.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Flogiston

  Eller den korta versionen:

  *suck* 🙂

  Kommentar av Lorem Ipsum — mars 6, 2012 @ 7:19 f m

 8. SVAR DIREKT TILL OPERATION ”KUKMÄTNING MED PÄR STRÖM”

  angående den hos GenusNytt idag avbildade teckningen av ett manligt könsorgan, som ska skäras av.

  Aktivarum var alltså närvarande på Pär Ströms och Pelle Billings pubträff igår. En stor och militant ”operation” feminister infann sig oväntat också. Pär fick en teckning, avbildad idag i bloggen GenusNytt. Det mest frånstötande hos Pär Ström och intresserade, manliga läsare av GenusNytt skulle, enligt denna teckning, vara deras abnorma fixering vid det egna underlivsorganet. Till skillnad från feministers blygsamma och kultiverade uppträdande i förhållande till sina egna organ.

  Låt mig visa er något.

  Det har ibland påståtts, att radikalfeminister inte skulle vara pyssliga och händiga med nål och tråd. Ingenting kunde vara mera fel. Det bevisar t.ex. Kristin Goncharik med sina BURLESKFITTOR

  http://kristinmandarin.blogg.se/2011/october/far-jag-presentera.html

  och Anaiah med sina GLAMMUTTOR

  http://anaiah.blogg.se/category/anaiah-glammuttor.html

  Företaget SNIPPASMYCKET arbetar dessutom med diverse hårda material:

  http://manymen.blogg.se/2011/august/manymen-intervjuar-snippasmycket.html

  I Familjelivs forum hittar man en mamma som visar 36 närbilder på kvinnliga könsorgan samtidigt som hon önskar sig en särskild bok med sådana så att också hennes BARN ska få något att titta på före sänggåendet:

  http://www.familjeliv.se/Forum-25-156/m56637909-1.html

  Framför andra utmärker sig förstås den reservationslöst hyllade ”konstnären” YLVA MARIA THOMPSON med sina berömda och flerfaldigt utställda 100 avgjutningar av ovan berörda kroppsdel:

  http://www.ylva-art.com/projekt.html

  Men det är klart, ingenting går upp mot Judy Chicagos världsberömda installation The Dinner Party, ett uppdukat middagsbord fullt med kvinnounderlivsrätter för berömda kvinnor. Här kan ni t.ex. se, vad kultförfattarinnan Virginia Woolf tänker snaska i sig:

  http://www.flickriver.com/photos/elissacorsini/1431017804/

  Å andra sidan – frågan är om inte Batikhäxan Berit i alla fall bräcker alla de ovan nämnda med sin egen avgjutning:

  http://batikhaxanberit.blogspot.com/2010/11/konstutstallning.html

  Kommentar av Info — mars 6, 2012 @ 7:31 f m

 9. Mariel:

  ”hon skriver: “Att män och kvinnor fostras in i patriarkala strukturer, och att normer och sociala mekanismer bevara dessa strukturerna” = normerna kring könen alla är med på som vi fostras till, mannen har fördel av dem”

  1) Att vi ”fostras in i strukturer” betyder ingenting! Fostran vad är det? Föräldrarnas förmåga att göra barnen till karbonkopior av varandra? Skolans förmåga att få barnen att bli snälla och rösta på rätt politiskt parti?

  Gamla socialistiska diktaturer byggde på iden att fostra fram en ny sorts människa och det kan knappast beskrivas som ett lyckat experiment. De behövde en gigantisk polis och militärmakt för att hålla människor kvar i de av staten bestämda önskvärda rollerna.

  2) Vi kan heller inte ”komma in i” strukturer för innan vi har gjort våra val finns inga strukturer. Kort sagt strukturer är en efterhandsbeskrivning av något som redan inträffat och som inträffade när vi gjorde våra levnadsval. Om 100 personer väljer en röd jacka så har du en struktur men innan de personerna valde den röda jackan så kunde ingen komma in i röda-jackan-strukturen. Den fanns inte förrän valen väl var gjorda.

  3) Det är inte ”män” som får fördel, det är vissá män som får fördel. Att säga män i allmänhet får fördel är som att säga kvinnor har fördel av att vara supersnygga för det är Jessica Alba. Det är givetvis inte sant att andra kvinnor känner sig vackra bara för tt hon anses vara det. Snarare känner många kvinnor press på sig eftersom de inte når Jessica Albas standard.

  Kommentar av Aktivarum — mars 6, 2012 @ 10:59 f m

 10. Jag kan faktiskt hålla med Sleepless om att definitionen för en jämställdist är problematisk – det är därför jag inte kallar mig för det.

  Däremot är jag delvis kritisk mot feminismen och det finns en väldigt enkel anledning: Könsmaktsordningen är inte svaret på alla problem. På sextiotalet trodde man att klasskampen var svaret, men de allra flesta insåg så småningom att inte allt problem löstes därav. Samma sak gäller för könsmaktsordningen – men där har tankeverksamheten inte hunnit lika långt.

  Kommentar av Valeria — mars 6, 2012 @ 11:07 f m

 11. Valeria:

  Redan från början så var klasskampen uppdelad i revolutionära socialister (marxister) och socialdemokrater (fabianister), klasskämparna insåg aldrig klasskampen inte var svaret, de förlorade dock kampen om allmänheten mot en ihopslagning av liberaler och socialdemokrater (som bland annat fixade rösträtt åt män OCH kvinnor). Klasskämparna skyllde sin förlust i slaget om ”vänstermakten” på västkulturen och spenderade resterande 50-100 år åt att hata västkulturen och glorifiera andra kulturer i ett fält som kallas ”postkolonialism” och som kritiseras rätt hårt av Lundaprofessorn Svante Nordin i boken ”Humaniora i Sverige” En stor del av dessa revolutionära människor är idag statsfeminister och genusforskare. Flera av dem var på pubkvällen igår kväll. Kort sagt det är samma sorts personer och de har inte lagt ner sina ideer på klasskamp.

  Definitionen av jämställdist är enkel: En person som förespråkar jämställdhet (mäns och kvinnors lika värde) men inte med de metoder som (stats)feminister vill använda. Särskilt inte den revolutionära vänsterns metoder. Det var inte socialdemokrater som var där igår om jag säger så.

  Kommentar av Aktivarum — mars 6, 2012 @ 12:19 e m

 12. Få höra nu vilka dina intryck är av pubkvällen? Var det invasion/konfrontation eller var det samtal/utbyte?

  Kommentar av Maria — mars 6, 2012 @ 1:00 e m

 13. Maria:

  Skrev nyligen ner den här sammanfattningen på Genusnytt.

  Jag diskuterade med lite olika personer under kvällen och låt mig summera synen på vetenskap (alla sorter) hos vänsteraktivisterna på pubkvällen.

  “Det finns många forskare som säger något annat”

  Kort sagt de tror vetenskap är samma “k_kmätning” som att komma i samlad grupp (istället för några representanter som kan debattera) och skapa en enda sak – Trängsel. Grattis – Ni har bevisat ni kan producera saker – synd bara att det är saker som “trängsel” just de sorts saker de flesta inte vill ha.

  Det är dock intressant hur de här människorna kan använda datorer (vetenskap) för att skicka sina meddelanden och använda TV (vetenskap) för att informera sig. Men så fort man pratar om genetisk forskning (som visserligen skapar mediciner vissa av dem säkert redan använt) så får man höra att “det finns andra forskare”

  Flera insisterade dessutom på att dessa “andra forskare” var fler till antalet. Ingen hävdade dock att dessa andra forskares forskning var bättre än den jag hänvisade till det var mer antalet personer som verkade vara det viktiga. Jag är inte lite brydd om dessa personers utbildning de verkar tro att man bestrida en använd teori utan att hänvisa till ett använt resultat.

  När jag bad om att få höra exempel på länder i världen som de vill ha det mer som blev det värre. Ingen av dem jag pratade med kunde berätta vilket land som gör saker mer rätt än vi. Oklart varför, flera personer hänvisade till höjdare som Foucault vilket så att säga är självmål då han inte ens är forskare (utan filosof)

  Hade du varit med igår hade du kunnat fått höra deras åsikter om utveckling. Vilket såklart var kritik av vad vi kallar utveckling. Det spelar ingen roll för dem hur stor del av befolkningen som är läs och skrivkunnig för det är ju bara vita män som bestämt att det är utveckling. Det spelar ingen roll med infrastruktur och hygien, bara sånt vita män bestämt. Seriöst, det hade varit kul och du hade kommit, förutsatt att du gick att hitta bland alla personer som stod och hade tråkigt för att de hade ingen annan funktion än att spä på antalet.

  Kommentar av Aktivarum — mars 6, 2012 @ 1:07 e m

 14. ”De behövde en gigantisk polis och militärmakt för att hålla människor kvar i de av staten bestämda önskvärda rollerna.”

  Japp, precis som feministerna nu vill ha in en Zampolit, av dem själva kallad genuspedagog, i skolväsendet för att se till att lärarna lär ut den rätta läran!!

  Kommentar av Anders Senior — mars 6, 2012 @ 2:01 e m

 15. @Aktivarum

  Det är väl inte så förvånande att det är samma personer som tillhörde bokstavsvänstern under sextiotalet som idag återfinns i genusträsket, i alla fall inte om man utgår från Dawkins meme-theory. Vissa tankar tilltalar helt enkelt människan, och då får de gärna fäste, oavsett hur uppåt väggarna de egentligen är.

  Man bör visserligen reservera sig en aning, och påpeka att alla människor inte tilltalas av samma tankar. Men däremot så är det uppenbart att vissa männiksor tilltalas av vissa tankemönster. Likheterna mellan sextiotalets klasskamp och dagens könskamp är slående och för mig är det av den anledningen inte ett dugg förvånande att de lockar samma typ av folk – eller i viss mån samma folk.

  Kommentar av Valeria — mars 6, 2012 @ 2:05 e m

 16. @robjoh: ”Kan du definiera hur män har en fördel av könsrollen? Vilka nackdelar innebär de olika könsrollerna?”

  Båda könen har både för och nackdelar av sina respektive könsroller. Jag skrev sådär bara för att förtydliga vad hon MENADE (vad jag tror hon menade). Inte vad JAG menar. Kan inte förklara hur hon motiverar detta.

  En fördel män har av könsrollen är att han inte behöver ha lika mkt koll på barnens aktiviteter kanske (?) och en nackdel att han har mindre överlevnadsmakt.

  Kommentar av Mariel — mars 6, 2012 @ 9:56 e m

 17. ”1) Att vi “fostras in i strukturer” betyder ingenting! Fostran vad är det? Föräldrarnas förmåga att göra barnen till karbonkopior av varandra? Skolans förmåga att få barnen att bli snälla och rösta på rätt politiskt parti?”

  Nej men NORMER. Dagens normer som förändras med tid, plats och kultur. Det vet du väl?

  ”Gamla socialistiska diktaturer byggde på iden att fostra fram en ny sorts människa och det kan knappast beskrivas som ett lyckat experiment. De behövde en gigantisk polis och militärmakt för att hålla människor kvar i de av staten bestämda önskvärda rollerna.”

  Var det normer som försökte forma eller ett regelverk?

  ”2) Vi kan heller inte “komma in i” strukturer för innan vi har gjort våra val finns inga strukturer. Kort sagt strukturer är en efterhandsbeskrivning av något som redan inträffat och som inträffade när vi gjorde våra levnadsval. Om 100 personer väljer en röd jacka så har du en struktur men innan de personerna valde den röda jackan så kunde ingen komma in i röda-jackan-strukturen. Den fanns inte förrän valen väl var gjorda.”

  Det där blev för komplicerat för min hjärna just nu. Måste tänka på de där.

  ”3) Det är inte “män” som får fördel, det är vissá män som får fördel. Att säga män i allmänhet får fördel är som att säga kvinnor har fördel av att vara supersnygga för det är Jessica Alba. Det är givetvis inte sant att andra kvinnor känner sig vackra bara för tt hon anses vara det. Snarare känner många kvinnor press på sig eftersom de inte når Jessica Albas standard.”

  Ja, det var inte JAG som sa det! Jag skrev = (likamed tecknet) för att Översätta typ vad hon menade. Trodde du visste mer om mig? Specieltl efter gästblogginlägget.

  Kommentar av Mariel — mars 6, 2012 @ 10:01 e m

 18. Mariel:

  ”Nej men NORMER. Dagens normer som förändras med tid, plats och kultur. Det vet du väl?”

  Normer förändras av människor och som ”Hayek” påpekar i econstories musikvideo är frågan då vilka människor? ”I want plans by the many – not plans by the few”

  https://aktivarum.wordpress.com/2012/02/27/the-gendervalue-fallacy-en-diskussion-om-ekonomi-fran-girlwriteswhat-till-keynes-vs-hayek/

  ”Var det normer som försökte forma eller ett regelverk?”

  Normer är samma sak som ett regelverk, Policys är normer, Praxis är normer. En av orsakerna jag kritiserar dessa begrepp är att de helt enkelt ger människorna som läser en mycket sämre bild av vad som diskuteras – inte en bättre.

  ”Det där blev för komplicerat för min hjärna just nu. Måste tänka på de där.”

  Här är ett enkelt exempel:

  Låt oss säga att du skall äta chips i kväll. Affären har OLW eller Estrella (för enkelhetens skull). Kan du berätta för mig vilken av dessa sorter som idag är normal att köpa? Det kan inte jag men imorgon (i efterhand) kan jag berätta hur strukturen ser ut om affärerna skickar mig statistiken på dagens chipsförsäljning.

  Låt oss säga att Estrella säljer bättre. Om massmedia gör en artikel där Estrella ökar är det samma sak som en uppmaning till dig att köpa Estrella? Rent praktiskt borde du vara fri att välja OLW fortfarande, även om bara 30% väljer OLW är det väldigt många personer som väljer minoritetschipsen och sålunda inget som hindrar dig att göra det heller.

  Däremot uppstår här situationen att du har fått en väldigt bekväm ursäkt att byta. Det är bara att hävda du följer normen så är ju ansvaret inte ditt längre.

  ”Ja, det var inte JAG som sa det! Jag skrev = (likamed tecknet) för att Översätta typ vad hon menade.”

  Jag vet att det inte var du som sade det (eller tyckte det) jag bemötte vad som sades, inte vem som sade det. Beklagar om det inte framgick skall vara tydligare med det i fortsättningen.

  ”Trodde du visste mer om mig? Specieltl efter gästblogginlägget.”

  Absolut, kanonbra inlägg. Har bara inte hunnit kommentera det efter pubkvällen.

  Kommentar av Aktivarum — mars 7, 2012 @ 10:57 f m

 19. Min definition av jämställdist.

  1. En person som vill ha jämställdhet (men inte håller med om statsfeminismens definition av ordet som en fråga om att balansera grupper mot varandra)

  2. En person som förespråkar lika rättigheter för män och kvinnor men inte anser feministerna har bästa metoden för att uppnå det resultatet.

  Kort sagt en person som förhåller sig till jämställdhet jämfört med feminismen på samma sätt som en folkpartist jämfört med en miljöpartist förhåller sig till demokrati.

  Kommentar av Aktivarum — mars 7, 2012 @ 11:07 f m

 20. Aktivarum: ja exakt, det är ju därför feminister och alla som har en åsikt försöker SPRIDA sig så att de blir MÅNGA.

  OK jag förstår det där med chips-förklaringen 🙂 Men det jag tänker är tex. som med mina barn… jag tar fram både OLW och Estrella. Medan en del har i huvudet att majoriteten av pojkar vill ha OLW och därför när pojken fyller år så ger ALLA bara OLW. Det är ju de som e lustigt tycker jag. Så typ Lady Dahmer köper Estrella för att kompensera, så att barnen får båda. Och en del tror att jag försöker göra pojken till flicka genom att köpa Estrella när alla andra gett han OLW.

  Sen om han väljer OLW självmant så kanske det beror just på att han är pojke. Men jag köper ändå båda så att han får välja själv.

  Nä de e lugnt förresten, jag bara fick för mig att du ville ha förklaringar av mig som jag inte hade eftersom att ja inte stod för det jag skrivit efter likamed-tecknet.

  Jo, kul att du såg!

  Några frågor bara:

  vilka fysiska skillnader finns på pojkar och flickor? har pojkar mer spring i benen?

  lär sig pojkar prata senare än flickor? vet du varför om ja?

  Kommentar av Mariel — mars 7, 2012 @ 12:21 e m

 21. Mariel:

  ”vilka fysiska skillnader finns på pojkar och flickor?”

  Mycket bra fråga.

  Om vi bortser de uppenbara (mellan benen) så är den största skillnaden vikt och längd. Pojkar blir i medel klart längre än flickor och de väger i medel mer än flickor gör. Och där blir den stora frågan varför? Varför blir pojkarna större än flickorna? I början är det tvärtom, i låga åldrar är flickor större än pojkar och överlägsna i fysiska aktiviteter. Sedan sticker pojkarna iväg och det är ingen liten skillnad heller. Fenomenet kallas könsdimorfism.

  ”Könsdimorfism är när handjur och hondjur av samma djurart har olika storlek, färg, utseende, läten och/eller karaktär.”
  http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nsdimorfism

  Och därmed kommer vi in på en könsskillnad som varit känd länge men som man först nu börjat forska på. Nämligen det faktum att flickor mognar snabbare än pojkar. Här kommer en summering…

  1) Forskarna trodde först att orsaken till detta är att hannarna slåss om honorna men inte vice versa. Då skulle manliga stor-gener spridas vidare. Detta är dock felaktigt. Söner får inte sina gener enbart från pappan och döttrar får inte sina gener enbart från mamman. Sålunda blir inte pojkar större genetiskt pga behovet att slåss om honor.

  2) Sålunda måste det vara pojkarna som har en normal utveckling medan flickorna har en påverkad utveckling. BINGO! Flickor är nämligen inte alltid lika stora i förhållande till pojkarna. Ju högre grad av monogami ju längre flickor (jämfört med andra flickor). Högre grad av historiskt månggifte korrelerar däremot med flickor som blir mindre till storleken.

  3) Kort sagt, det är inte pojkarna som konkurrerar om att bli stora. Det är flickorna som konkurrerar (genom att bli små) om äldre och mer betydelsefulla pojkvänner genom att mogna snabbare än andra jämnåriga flickor. I ett samhälle där kungen har flera fruar är det först flicka till kungen som vinner. Flickorna pressar sig alltså igenom utvecklingen för att bli först till de bästa männen.

  Och de gör det inte pga hur vårt samhälle ser ut idag (fostran, kultur etc). De gör det för att deras mormorsmormors….osv tjänade på det. David Holman länkar till en excellent video.

  http://davidholman.net/2012/02/18/epigenologi/

  Vad gör då pojkarna under tiden som flickorna tävlar om vem som snabbast får bröst och kan bli andrafru till mannen som var kung för hundratals år sedan? Svar: De lägger mer tid på att utveckla andra förmågor som gav status i samhället för hundratals år sedan. Föga förvånande trivs pojkar idag sämre än flickor när skolgången sker tidigare.

  http://www.pellebilling.se/2012/03/flickorna-trivs-battre-i-forskolan/

  Alltså snabbare utvecklade individer tycker bättre om förskolan än långsammare utvecklade individer som får uppgifter deras hjärna ännu inte börjat prioritera.

  ”har pojkar mer spring i benen?”

  Mer sannolikt är att pojkars period av spring i benen är längre än flickors eftersom de genetiskt inte har en funktion som betraktar det som en fördel att avbryta och bli ”vuxen” så fort som möjligt. Observera att när flickor blir äldre börjar de utveckla de egenskaper de missade men de kommer inte ikapp pojkarna på de områdena i medel.

  ”lär sig pojkar prata senare än flickor?”

  Det vet jag inte men högst sannolikt är svaret ja dels eftersom flickorna mognar snabbare i allmänhet och dels för att det är helt uppenbart fler pojkar än flickor som börjar tala sent i livet.

  ”vet du varför om ja?”

  Javisst, det beror på att du har svårare att lära dig tala när din hjärna är upptagen med att utveckla andra egenskaper. Fenomenet pojkar som börjar tala sent i livet är välkänt och tänkaren Thomas Sowell ”literally wrote the book” på ämnet

  Late Talking Children (1998)

  ”Sowell sent out questionnaires in 1994 and 1996, and the results of the longer 1996 survey are summarized here. He discovered that most of the late talkers were boys, with especially good memories and puzzle-solving skills, that most were slow in their social development and late in toilet training, and that many had close relatives who played musical instruments or were in analytical professions”

  http://www.amazon.com/Late-Talking-Children-Thomas-Sowell/dp/0465038352/ref=pd_sim_b_5

  Sowell erkänner att denna studie inte var vetenskapligt gjord utan bara en liten biased sample. MEN pga upptäckterna så testades hypotesen och när den visade sig stämma även i den större studien så slog han på stora trumman samarbetade med kollegan Professor Stephen M. Camarata och resultatet blev boken:

  The Einstein Syndrome – Bright Children Who Talk Late (2001)

  http://www.amazon.com/Einstein-Syndrome-Bright-Children-Talk/dp/0465081401

  Det finns även flickor som börjar tala sent i livet men pojkarna är många många fler.

  ”As a child, Einstein seldom spoke. When he did, he spoke very slowly – indeed, he tried out entire sentences in his head (or muttered them under his breath) until he got them right before he spoke aloud. According to accounts, Einstein did this until he was nine years old. Einstein’s parents were fearful that he was retarded – of course, their fear was completely unfounded!”

  http://www.neatorama.com/2007/03/26/10-strange-facts-about-einstein/

  Kommentar av Aktivarum — mars 7, 2012 @ 6:05 e m

 22. Vad intressant Erik! För min son (2 år) har ännu inte börjat prata alls som sina jämnåriga tjejkompisar. Det har kommit en del kommentarer från släktingar (varav en faktiskt haft 4 söner..) och jag har googlat mkt och hade faktiskt hittat den där infon om Einstein 🙂 Men resten ska jag kolla upp! Intressant det där om analytisk förälder, för jag är väldigt analytisk av mig. Och kan också bli väldigt tyst väldigt länge, (funderar mkt under tiden) och sedan kommer alla ord på en gång.

  Men jag funderar på den sociologiska (vet inte om jag använder rätt ord men du kanske förstår ändå) aspekten också. Vad jag hört så pratar man mer och mycket med flickbarn, och mindre och mer korta direktiv till pojkarna. Påverkar det mkt?

  Jag har två väninnor som båda har två flickor var i min sons ålder, och jag vet att båda dem pratar Mer med barnen än vad jag gör. Hade min son pratat mer om han hade haft dem till mamma då (tex. blivit adopterad) ?

  Jag tror också att man utvecklas när man stöter på motgångar, att man gör det för att man Måste typ. Som när man lär sig krypa för att man blir frustrerad av att inte komma fram. Och jag ger min son väldigt väldigt lite motstånd verbalt eftersom jag förstår hans icke verbala ord, utan mer hans ”teckenspråk”. Hade han lärt sig snabbare om jag inte förstod allt? Eller är det liksom meningen att han ska tala sent och utveckla de där andra sakerna? 🙂 (lite OT men ändå =P säg till om du inte vill ha fler följdfrågor =P )

  Kommentar av Mariel — mars 7, 2012 @ 7:32 e m

 23. Mariel:

  ”Vad intressant Erik! För min son (2 år) har ännu inte börjat prata alls som sina jämnåriga tjejkompisar. Det har kommit en del kommentarer från släktingar (varav en faktiskt haft 4 söner..) och jag har googlat mkt och hade faktiskt hittat den där infon om Einstein Men resten ska jag kolla upp!”

  Aha! Det visste jag såklart inte. Jag känner till fenomenet för Thomas Sowell är en av de tänkare jag har flest böcker från.

  ”Intressant det där om analytisk förälder, för jag är väldigt analytisk av mig. Och kan också bli väldigt tyst väldigt länge, (funderar mkt under tiden) och sedan kommer alla ord på en gång.”

  Jupp, det är riktigt intressanta saker den här sortens forskning. Varför tror jag kan så mycket om det? Jo för jag fastnar i böckerna jag läser/lyssnar.

  ”Men jag funderar på den sociologiska (vet inte om jag använder rätt ord men du kanske förstår ändå) aspekten också.”

  Jo jag förstår vad du menar. Men den sociologiska aspekten som kopplas till barn (via tvillingforskning) är av den unika arten. Det är därför man blivit mer och mer skeptisk om föräldrars inflytande över utvecklingen.

  ”Vad jag hört så pratar man mer och mycket med flickbarn, och mindre och mer korta direktiv till pojkarna. Påverkar det mkt?”

  Det vet jag inte men mycket tyder på att det snarare är så att föräldrar normalt anpassar sig efter barnens behov. Flickor har ofta mer behov att prata och föräldrar kanske belönar det behovet, Pratsamma föräldrars gener förs även vidare till deras barn så man skulle behöva göra om all forskning fast på adopterade barn för att se om korrelationen fanns hos stilen av uppfostran eller om det var medfödda konsekvenser

  Att man inte gjorde detta från början är skandalöst dåligt! Vidare så finns ytterligare ett problem och det är forskning gjord på för unga individer. Vad man inte verkar ha tänkt på alls (jag förstår knappt hur föräldraforskningen kan vara så usel) är LATENTA anlag och det enklaste att påpeka där är att ingen uppfostran bevisats påverka kvinnors bröststorlek.

  ”Jag har två väninnor som båda har två flickor var i min sons ålder, och jag vet att båda dem pratar Mer med barnen än vad jag gör. Hade min son pratat mer om han hade haft dem till mamma då (tex. blivit adopterad) ?”

  Nej, av allt att döma är det mer sannolikt han pratat mer om de hade fött honom än om han hade haft dem som tog hand om uppfostran. Steven Pinker tar upp det här i sin bok ”Ett Oskrivet Blad” om du vill kan du läsa här den forskning han hänvisar till. Pinkers professionella åsikt är att föräldrars eget beteende har mycket lite påverkan på hurdana barnen blir.

  De sätt som föräldrar påverkar sina barn är mer indirekta, typ var de valt att leva någonstans påverkar vilka kompisar barnet kan få, vilken miljö barnet lever i och vilka hinder som kan uppkomma.

  Klicka för att komma åt three_laws.pdf

  ”Jag tror också att man utvecklas när man stöter på motgångar, att man gör det för att man Måste typ. Som när man lär sig krypa för att man blir frustrerad av att inte komma fram.”

  Jag skulle tro att de mest basala beteendena är inprogrammerade från födseln. Annars borde ju barn någonstans i världen skilja sig åt men barn är snarare världens mest kompletta diplomater och ambassadörer, sätt en palestinier och en israel i samma lekhage och de börjar knappast krig haha.

  ”Och jag ger min son väldigt väldigt lite motstånd verbalt eftersom jag förstår hans icke verbala ord, utan mer hans “teckenspråk”. Hade han lärt sig snabbare om jag inte förstod allt?”

  Det tror jag inte. Mig veterligen behöver inte barn extraträning för att nå normala förmågor. Snarare är det en fråga om att höra och se vuxna och sedan i egen takt härma vuxna.

  ”Eller är det liksom meningen att han ska tala sent och utveckla de där andra sakerna? (lite OT men ändå =P säg till om du inte vill ha fler följdfrågor =P )”

  Det är helt ok med följdfrågor. Och ja det finns en god chans att det är meningen han skall tala senare än andra barn om han gör det. Det är knappast så att vi vuxna kan sabotera barns utveckling genom att inte ge dem specialträning som våra föräldrar sannolikt inte hade tillgång till när DE var barn.

  David Eberhard skriver skämtsamt i ”Trygghetsnarkomanernas land” om hur märkligt det är hans generation ens överlevde barndomen utan barnsäkra spisar och liknande moderna påfund för barns bästa.

  Kommentar av Aktivarum — mars 7, 2012 @ 10:05 e m

 24. Aktivarum: Har lite fler frågor nu..

  Jag är ju adopterad. Och ibland känns det som om att du får allt till att bli en biologisk sak. Att inget är socialt konstruerat. Men jag känner inte direkt att min biologiska bakgrund syns i saker jag lekt med? Jag har tex. inte lekt med mörkhyade dockor framför ljusa. Nu är visserligen min mamma spansktalande så spanska förstår jag ändå.

  Det jag skulle säga var. Att. Mina föräldrars sätt att vara, bete sig, och hantera situationer, prata och skämta: Är egenskaper jag känner igen mig nästan 100 %igt i. Vi skämtar på samma sätt osv. Det är väl ändå inte biologiskt?? De har ju påverkat mig hur mkt som helst. Och det har inget med gener att göra. De har format mig massor känns det som!?

  Okey, så det kanske beror MER i så fall på att vi inte träffar så många andra? Och att han alltså inte ser mig prata med andra så ofta?

  Och det här med Einstein. En del säger att om han hade växt upp i dagens samhälle så hade han diagnostiserats med något, har för mig det var… autism? Kan det vara så?

  Kommentar av Mariel — mars 10, 2012 @ 7:10 f m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: