Aktivarum

Genusfolket vs Jämställdismen! – Del 4 Omvänd radikalfeminism?

oktober 7, 2012
8 kommentarer

Hanna Gustafsson menar den urgamla bataljen mellan könen nu är avgjord men har hon rätt?

Jag fortsätter att kommentera ”Vad säger jämställdister?” . Hanna Gustafsson kritiserar Pär Ströms resonemang kring mäns rumsliga förmåga och menar han varit selektiv i valet av bilforskning

Studien gjordes dock senare om med 2500 personer och kom då fram till ett helt annat resultat, samt att: ”Resultaten verkar slå hål på myten att män har bättre rumsuppfattning än kvinnor.” (länk) Den senare studiens resultat rapporterades däremot inte av Ström.

Det hade varit intressant om den här kritiken stämde men påståendet ”studien gjordes om” är knappast ett korrekt påstående. En liknande studie gjordes men med avgörande skilllnader.

Pär Ströms referens innebar 65 personer på tid fick försöka parkera en Audi S6 på en anvisad plats.

Den forskning Hanna menar Pär Ström inte rapporterade innebar dock man i en månad observerade bilförares beteende i sina egna bilar på ett brittiskt parkeringsföretags 700 parkeringsplatser.

”På det stora hela fick kvinnorna en bättre totalpoäng i studien. De tog längre tid på sig, men parkerade desto bättre än män.”

Med andra ord, kvinnorna i den andra studien fick obegränsat med tid på sig och parkerade då bilen bättre än männen men i första studien där tid var ett kriterium fick männen bättre resultat.

”Kvinnor visade sig vara bättre på att hitta bra utrymmen och att placera bilen rätt innan de ska parkera.”

Men i den första studien fick alla utföra parkeringen på ett och samma ställe så snabbt och bra som möjligt.

Det är sålunda helt missvisande att säga den första studien ”gjordes om”. Tvärtom så poängteras i Metro att kvinnorna var bättre än männen på att hitta bra utrymmen (valde inte samma platser)

”Män var skickligare på att köra rakt in i parkeringsfickor, och körde totalt sett med större självförtroende.”

Här bekräftas till och med resultatet från första studien där parkeringen bedömdes på tid. Vad den andra studien visar är att kvinnor såg till att ha bättre förutsättningar och tog mer tid på sig.

Vad det här exemplet visar desto mer är hur ivrigt massmedia vill hävda kvinnor är bäst på allting.

Rubriken talar sitt tydliga språk. ”Nu är det bevisat – kvinnor bättre på att parkera än män” Man kan spekulera i om Hanna tog för givet artikeln sade vad rubriken påstår den sade.

”Det verkar i Jämställdismen finnas en lätthet att acceptera studier som kommer fram till skillnader mellan könen, gärna biologiskt betingade och inte socialt betingade sådana”

Pär Ström har dock alltid varit tydlig med att jämställdismen tar upp den obelysta halvan av jämställdhetsdebatten. När han tar upp biologiska skillnader är det i rollen som motvikt.

Men till och med en rutinerad journalist som Robert Aschberg begår missen att se Pär Ström som auktoritet.

När Pär Ström nyligen intervjuades i Radio 1 gjordes invändningen att han gör samma sak som feministerna ”fast tvärtom”. Alla tycks glömma feminister stödjer den sedan länge regerande bilden.

”The literature on sex differences in cognitive abilities is filled with inconsistent findings, contradictory theories, and emotional claims that are unsupported by the research. Yet despite all the noise in the data, clear and consistent messages could be heard. There are real and in some cases sizable sex differences with respect to some cognitive abilities.

Socialization practices are undoubtedly important, but there is also good evidence that biological sex differences play a role in establishing and maintaining cognitive sex differences, a conclusion I wasn’t prepared to make when I began reviewing the relevant literature.” – Diane Halpern

Så inledde Steven Pinker sitt anförande i Edge-debatten mot Elisabeth Spelke. Såväl Pinker som Halpern hade under sin utbildning fått lära sig det inte finns några biologiska skillnader.

Det är sålunda knappast så att det pga Pär Ström saknas kunskaper om social och kulturell påverkan.

Det är snarare så att han måste gå tungt på den biologiska sidan pga hur politiker, journalister och akademiker med små undantag stadfäst att könen enbart är sociala konstruktioner.

“Annica, det finns inga skillnader mellan mäns och kvinnors hjärnor!”

“Vad intressant NN, jag skulle gärna vilja ha litteraturreferenserna, eller har du kanske forskat själv?”

“Nej, det har jag inte, men även om det skulle finnas skillnader får vi aldrig säga det!”

“Men NN, detta är ju ett mycket egendomligt uttalande från en professor vid ett universitet, som ska värna om sanningen i forskningen!”

“Ja, ja, det kan tyckas. Men så är det i alla fall, du kan förstöra mycket om du fortsätter!” – Könet sitter i hjärnan

Ovan sekvens kommer från Annica Dahlströms bok men närmast snarlika konversationer hittas i Harald Eias TV-program Hjernevask. Ingen av biologi-förespråkarna gjorde denna sorts uttalanden.

Men flera av förespråkarna för social påverkan sade rätt ut biologiska skillnader var otänkbara.

Pär Ström har aldrig försökt byta ut det sociala perspektivet mot det biologiska men flera förespråkare av det förstnämnda HAR bevisligen försökt avskaffa biologin som argument.

They didnt say everything was biology, on the contrary it was the norwegians who said nothing was about biology

Med andra ord, Pär Ström gör inte samma sak fast tvärtom. För att göra samma måste han först ta makten över högskolor, myndigheter och media för att sedan byta ut det ena mot det andra. Något jämställdismen aldrig förespråkat.

Pär Ström har inte visat biologin är det enda viktiga, han har visat könet inte bara är sociala konstruktioner.

Något det finns all anledning att göra.

Del 1 (Lagstiftning), Del 2 (Könsroller), Del 3 (Könsskillnader)

Genusnytt: Maria Sveland skriver bok om feministkritiker.


Myten om föräldrars makt att forma sina barn – Manliga Feministers ofta svinaktiga bakgrund – Del 3

februari 23, 2012
29 kommentarer

Så var det dags för en ny teori att få sig en känga på Aktivarum – Denna gång handlar det om barnuppfostran.

Här ser ni omslaget till Judith Rich Harris bok ”The Nurture Assumption / ”Myten om föräldrars makt” Liksom flera andra av de böcker jag presenterat här på Aktivarum dyker även denna upp i källförteckningen till Steven Pinkers ”The Blank Slate – The Modern Denial of Human Nature”

Tidigare diskuterade jag forskningen på könsskillnader på barn där forskarna släppte småbarn fria bland leksaker och studerade vilka leksaker som pojkar respektive flickor gillade bäst. Här utvecklar jag de resonemangen. Tack går till Mariel för utformningen av frågeställningarna:

”Gjorde forskarna det på barn som behandlats jämställt då? Eller hade bebisflickorna fått mer ögonkontakt än pojkarna?”

Varför tror vi ofta på den teori som säger att dessa saker har stor betydelse för barnens utveckling?

Vad som borde testas i den här situationen är att fråga om alla pojkar hade fått lika stor mängd ögonkontakt som de andra pojkarna? Då skall ju enligt konventionell teori pojkarna som fick mer ögonkontakt än sina kamrater (det är omöjligt att de fått exakt samma) välja bilar mer sällan.

Vad som är sant för sociala skillnader mellan en pojke och en flicka borde vara lika sant för sociala skillnader mellan en pojke och en annan pojke. Om flickor blir feminina pga mer ögonkontakt borde de pojkar som får mest ögonkontakt också visa ett mer feminint beteende inklusive val av leksaker.

Detta  är en studie som är relativt enkel att göra men jag kan närmast slå vad om att den aldrig blivit gjord

Forskningen i Hjernevask Del 1 av Simon Baron-Cohen visar nämligen att det är mängden testosteron som avgör vilka killar som är mer på bilarna och inte. Mängden testosteron i mammas mage innan födelsen lär knappast påverkas av hur mycket ögonkontakt barnet fick efter födelsen.

Som Steven Pinker påpekar finns här en alternativ teori: Ärftlighet. Rent praktiskt skulle det innebära att barnen som har mer testosteron exempelvis ger sämre respons på ögonkontakt vilket föräldrarna rättar sig efter. Som Pinker påpekar är studier på ämnet värdelösa om de inte kontrollerat för ärftlighet.

Att barn som hade våldsamma föräldrar själva ofta blir våldsamma bevisar inte uppfostran gjorde dem sådana.

Föräldrarna kan nämligen lika gärna rätta sig efter barnets behov kommunicerat genom barnets beteende. Föräldrar pratar mer med naturligt frågvisa barn, föräldrar ger mer frihet till naturligt ansvarsfulla barn osv, att dessa saker korrelerar säger inte vad som orsakade vad.

”Hade man burit dem lika? Osv.”

Vad får oss att tro barn påverkas av sådant här? Beteendegenetikens tre lagar (pdf) och principen om sexuellt urval formulerad av Charles Darwin indikerar att det snarare är de barn som har mest testosteron som blir burna minst. Kvinnor blir också mest attraherade till män med hög testosteronhalt.

Det är särskilt vid ägglossning som kvinnor ger stark respons på manliga beteenden som tyder på högt testosteron.

Inget av detta indikerar att tjejer vid partnerval prioriterar hur pappan kommer att hantera barnen efter födelsen. Vad detta kräsna väljande med fokus på macho-markerande faktorer tyder på är att kvinnor själva anser en mycket stor del av barnens framtid bestäms av pappans gener.

”Hur vet man att de inte redan blivit ‘påverkade’? Barn leker ju ofta också mer med de som de är vana att leka med.”

Tvärtom! Givetvis blir de påverkade men varifrån kom påverkan från början egentligen? Feminister har länge antagit att det börjar i hemmet men som denna Recension av Myten om föräldrars makt visar: Forskningen visar tydligt att hemmet är den minst viktiga delen i barns uppväxt.

”Föräldrar känner ett slags produktutvecklingsansvar för sina barn: har man skaffat barn så gäller det att se till att de klarar sig så bra som möjligt. Vi åhörare på föreläsningen skrattar till när Lars Dencik, professor i social psykologi, uttrycker sig så.”

I det moderna samhället är det kompisarna som sköter uppfostran av varandra.

Psykoterapeuten Barbro Goldinger menar att gränsen går vid 7-års ålder. Det är då det blir viktigare att tillhöra kamratgruppen än att vara mammas & pappas barn. Dencik motsätter sig denna beskrivning. Han menar att i dagens samhälle är barn i kamratgruppen från början. Så här sammanfattar Lars Dencik sociologiskt barnens utveckling i den så kallad Identifikationsfasen:

1. Kontemplering. Barnet betraktar/spanar in/scannar läget. Oftast är det de jämnåriga som betraktas, och oftast de av samma kön 2. Imitering. Barnet härmar och gör som de andra barnen 3. Konformering. De andra barnen tänker: ”Se på honom. Han gör som vi, han bankar – han är som vi.” Barnet blir en del av gruppen.

Det är bara ett problem med denna tjusiga teori: Den säger att vissa barn imiterar andra barn men den säger inget om hur de bestämmer vilket barn som skall imitera vilket barn. Föreställ er att barnen sitter och glor på vad de andra barnen gör, det enda som kan imiteras då är att glo på andra barn.

Vissa barn kommer att bli ledare och vissa andra barn kommer att bli följare, hur bestäms rangen?

Det vet vi inte säkert men att killar med mer testosteron skulle ta risken att gå först och därmed imiteras av killar med mindre testosteron är knappast en teori så osannolik man kan förkasta den utan att först undersöka om det är så. Vi kommer åter till Judith Rich Harris bok.

”Harris tror att skillnaderna främst handlar om att pojkar och flickor har olika lekbeteenden. Pojkar försöker dominera andra pojkar och flickor när de leker, redan vid 2,5 års- 3års ålder. Eftersom flickor har en mindre dominerande lekbeteende så tröttnar de och de bägge könen bildar spontant enkönade lekgrupper om det finns tillräckligt med barn.”

Observera ”försöker dominera andra pojkar och flickor”

Transcribed at GWW:s blog

Männen som diskriminerar mot kvinnor kan alltså med rätta antas även diskriminera mot andra män. Min egen forskningshypotes är att många av de mest dominanta männen är manliga feminister idag. Personer som Johannes Forssberg, Svelands guru Magnus Linton eller gänget som trakasserade Hanna Fridén.

Dessa är långtifrån de enda, det finns många fler manliga feminister som beter sig på liknande sätt.

Det spelar ingen roll att feminismen är kvinnors teori: Liksom alla andra teorier så kan de renast troende utnämna sig till tolkare av den sanna läran. Som exemplet Hanna Fridén visar ovan så är det inget som hindrar manliga feminister från att attackera de kvinnor (som girlwriteswhat) som inte är tillräckligt ”feministiska.”

Vissa män blir alltså feminister eftersom de där får en plattform att undervisa (dominera) kvinnor och trycka till (dominera) andra män. För dem som tvivlar så bjuder jag på en kvinnlig feminists recension av sociologen och superfeministen Michael Kimmels bok Guyland. Enjoy:

”it wasn’t too long before the way he acts as though he’s entitled to define women made me want to put his book through a paper shredder and tell the library it was lost. (I didn’t.) In Kimmel’s view, any woman who doesn’t adhere to the version of feminism advocated by privileged, upper-middle-class, middle-aged-bordering-on-elderly female academics and ”cultural leaders” is anti-feminist – even if they themselves say otherwise.”

Det är alltså inte bara i styrelser och på VD-poster som högpresterande män dominerar.

De har även höga positioner inom den feministiska rörelsens hirarki med akademiska positioner där de manliga feministerna tolkar vad som är den rätta feministiska läran – hos de kvinnor feminismen skall vara till för. Fast å andra sidan, det kanske är ett billigt pris för att få högpresterande män som attackerar andra män?

De finns nämligen överallt, de högavlönade männen som hävdar de vill släppa fram kvinnor när det i själva verket råkar gynna deras egen position jämfört med andra män. De finns inom Näringslivet, inom Högskoleledningar och det är numera status för dem att ha kvinnligt nätverk.

Pär Ström tar nu upp kampen med de dominanta manliga macho-feminist-männen på Newsmill.

Genusnytt berättar han om hur Newsmill nu publicerat hans respons på speciella vägfiler för kvinnoprofessorer. Dessa texter blir ännu mer förståeliga om ni först lyssnar på youtubevideon ”how feminism conned society and other tales” med Girlwriteswhat (ovan)

”En och annan läsare kanske undrar hur det egentligen kommer sig att manliga forskare finner sig i den grova mansdiskrimineringen utan att protestera. Jag vet varför, eftersom jag fått flera email och telefonsamtal från upprörda och frustrerade forskare. De vågar inte protestera, för då bränner de sitt namn, minskar möjligheterna till en kommande akademisk karriär och minskar möjligheterna att få forskningsanslag i framtiden.”

Poängen är att dessa män ofta är betydligt mindre dominanta än de högt uppsatta som bestämt dessa saker skall gälla. Det skrattretande är att vi har en lag mot könsdiskriminering i Sverige men dominanta män har såklart bestäms att lagen får brytas om det drabbar andra (konkurrerande) män.

Sedan sitter feministiska teoretiker och påstår män hjälper varandra  Kan det bli mer skrattretande?


Specialinlägg om den intellektuella elitens religion SSSM – Kommentarer från både Alan Sokal och Steven Pinker

februari 17, 2012
21 kommentarer

På sistone har flera texter här hänvisat till ”The Standard Social Science Model” förkortat SSSM.

På svenska skulle vi kalla detta för Standardmodellen av Socialvetenskap, ett annat namn som ofta används på förteeelsen är Socialkonstruktionism. Dessa termer säger dock i sig väldigt lite om vad vi pratar om och därför tänker jag i detta inlägg förklara vad det egentligen är för någonting. Här kan ni läsa ett av inläggen som nämner socialvetenskapsmodellen.

Men först tänker jag bjuda er som gillar vetenskap på en riktig höjdare. I Maj 2009 bjöd föreningen Humanisterna fysikprofessorn Alan Sokal (känd  från Social Text Hoax) till Stockholm för att hålla en föreläsning om Vetenskap. Henrik Thomé som närvarade filmade hela föreläsningen och tidigare den här månaden lade han ut en komplett version på Youtube.

Här kan ni sålunda se videoklippet med Alan Sokals 39 minuter långa föreläsning från Stockholm

Sokal berättar hur socialkonstruktionister i USA tonat ner sina mest relativistiska påståenden sedan 90-talet. Han tar gärna en liten del av äran för detta med sin ”Hoax” men den främsta anledningen visar sig vara att relativisterna upptäckte sänkta krav på objektiv bevisning spelade rakt i händerna på den religiösa högern och George Bush.

Sokal går därefter vidare till förespråkare av Homeopati, han konstaterar att den som vetenskapligt får den metoden att fungera har gjort sig förtjänt av tredubbla nobelpris och skulle sålunda vara ett större namn än Marie Curie. Nästa kommentar rör religionsforskare. När han besökte Oxford så frågade ham dem varför de har en institution för Religion men ingen för Astrologi.

För tydlighetens skull föreslår han vi hädanefter byter ut ordet ”faith” (tro) mot ordet ”superstition” (vidskepelse)

Avslutningvis anklagar han såväl George Bush som Tony Blair för bedrägeri. Han läser definitionen direkt från lagböcker och bedömer sedan vetenskapligt om vi har orsak att tro att Bush, Blair och deras media-spin-doctors begick bedrägeri när de sålde in Irak-kriget. Här är det viktigt att komma ihåg politikerna bestämde kriget först – letade en orsak (bevis) sedan.

Jag skulle kunna skriva mycket mer om Sokals föreläsning men det är bättre att ni får se den själva så kan vi diskutera mer sedan. Jag vill dock påpeka att socialkonstruktionisterna på intet sätt är besegrade i USA. Anledningen han inte lägger sådan vikt vid dem var att den religiösa högern med Bush i spetsen var ett mycket större hot på den tiden.

Så länge deras extrema relativism kunde ursäkta kreationismen parallellt med evolutionlära så höll de helt enkelt tyst.

Vilka är då dessa ”de”? Begreppet ”The Standard Social Science Model” (SSSM) myntades av Antropologen John Tooby och hans fru Psykologen Leda Cosmides 1992 i The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture”De beskriver SSSM som en dominant metateori. En mängd antaganden med utgångsläget i Tabula Rasa.

”A set of assumptions and inferences about humans, their minds, and their collective interaction–the Standard Social Science Model–that has provided the conceptual foundations of the social sciences for nearly a century and has served as the intellectual warrant for the isolationism of the social sciences..”

Steven Pinker skriver omfattande i sin bok The Blank Slate om dessa antaganden och personerna som förespråkar dem. Han var själv som ung radikal akademiker en av dem och vet precis var ”The Standard Social Science Model” har sitt ursprung. Nämligen i rädslan att om man accepterar det finns en medfödd mänsklig natur blir krig, rasism och förtryck mer ok.

Ovan föreläsning höll Pinker 2003 när boken ”The Blank Slate” precis hade släppts, rekommenderas! (Missa inte hans Judith Butler-citat)

I intervjuer berättar Steven Pinker att det som slutligen fick honom att ändra sig och acceptera människans natur var upploppen i Montreal.

“radical” thinkers got trapped by their own moralizing. Once they staked themselves to the lazy argument that racism, sexism, war, and political inequality were factually incorrect because there is no such thing as human nature (as opposed to being morally despicable regardless of the details of human nature), every discovery about human nature was, by their own reasoning, tantamount to saying that those scourges were not so bad

Enligt de radikala tänkarna är ju människans sanna natur förtryckt av samhällets institutioner men när Montreals poliskår strejkade 1969 blev det inte vackert. Händelserna i Montreal gjorde Pinker djupt nyfiken på den mänskliga naturen och var början på ett livslångt sökande efter de faktorer som styr människans agerande. Om SSSM säger Pinker:

”Just as religions contain a theory of human nature, so theories of  human nature take on some of the functions of religion, and the Blank Slate has become the secular religion of modern intellectual life. It is seen as a source of values, so the fact that it is based on a miracle — a complex mind arising out of nothing — is not held against it. Challenges to the doctrine from skeptics and scientists have plunged some believers into a crisis of faith and have led others to mount the kinds of bitter attacks ordinarily aimed at heretics and infidels.

I ett talande parti i boken berättar Pinker om hur E.O. Wilson, sociobiologins grundare bemöttes. Förespråkare av socialvetenskapens syn på världen tog med visselpipor och tutor för att störa hans föreläsningar. En av kritikerna hällde vatten över huvudet på Wilson, de skrek slagord etc.

The Blank Slate was an attractive vision. It promised to make racism, sexism, and class prejudice factually untenable. It appeared to be a bulwark against the kind of thinking that led to ethnic genocide. It aimed to prevent people from slipping into a premature fatalism about preventable social ills. It put a spotlight on the treatment of children, indigenous peoples, and the underclass. The Blank Slate thus became part of a secular faith and appeared to constitute the common decency of our age.

Där är också svaret på varför så många viktiga människor förespråkar SSSM/Blank Slate/Socialkonstruktionism.

De vill inte ge upp tanken på teorierna som försvar mot onska och förtryck. SSSM har ingenting med vetenskaplig bevisning att göra. Det handlar om människor som tror de försvarar sig mot sexism, rasism och liknande -ismer. Därför behöver de aldrig bevisning och därför är  deras normala respons på kritik personangrepp och krav på censur.

”But the Blank Slate had, and has, a dark side. The vacuum that it posited in human nature was eagerly filled by totalitarian regimes, and it did nothing to prevent their genocides. It perverts education, childrearing, and the arts into forms of social engineering. It torments mothers who work outside the home and parents whose children did not turn
out as they would have liked.”

Detta är saker vi ser allt mer av i dagens Sverige. Särskilt helgalna ideer om hur förskolor skall fostra barn att bli könsneutrala. Ideer vars galenskap inte framgår för de som antingen a) tror att SSSM är vetenskap eller b) låtsas tro det för de är så rädda för att makten i världen skall få fritt fram att förtrycka och vara onda onda onda annars.

I det här inlägget slår jag ett slag för vetenskaplig bevisbörda. Goda avsikter ursäktar inte längre brist på sådan.

Läs även Pär Ströms senaste inlägg om hur kvinnliga lärare ger pojkar sämre betyg, dynamit! Missa heller inte Tanja Bergkvists senaste blogginlägg som visserligen behandlar hur hon har en paus från bloggande men ändå.

För er som vill hjälpa Aktivarum växa här kommer tre förslag. (maila gärna egna tips)

1. Möjligheten finns att ge donationer. De bekostar främst arbetstid och nya böcker att skriva om.

2. Ni kan skriva en kort kommentar om ni har för avsikt att skaffa kommande Aktivarumboken ONE.

3. Ni kan hjälpa till genom att skapa en blogg (om ni inte redan har en) och länka till Aktivarum-artiklar.


    aktivarum@gmail.com

    Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör sällskap med 1 383 andra följare

    Arkiv

%d bloggare gillar detta: