Aktivarum

Jämställdhet eller Jämstyrdhet? Tobias Bromanders studie av könsskillnader vid politiska skandaler… | juli 3, 2012

Här tittar vi närmare på den studie som Tobias Bromander presenterade i Almedalen.

På SvD brännpunkt hittas nu artikeln ”Kvinnliga politiker granskas hårdare” som kommentar på en studie av statsvetaren Tobias Bromander. Utgångspunkten är mediernas behandling av kvinnliga politiker.

”När den politiska skandalen väl är ett faktum, så spelar det roll om du är man eller kvinna. Det slår statsvetaren Tobias Bromander fast efter att ha granskat 92 skandaler via över 4000 tidningsartiklar under åren 1997–2010, vilket han presenterade i Almedalen i dag.”

”Granskas manliga och kvinnliga politier olika i medierna?” (PDF) beskrivs som en studie av 92 politiska skandaler mellan 1997-2010″. Materialet är bara 21 sidor där en stor del behandlar tidigare teorier.

Men visar verkligen Bromanders studie vad författare och debattörer hävdar den visar?

Bromander hävdar på sidan 2. ”En medierapportering som skiljer sig åt beroendes på den politiska huvudpersonens kön är att betrakta som en journalistisk dubbelstandard.”

Detta påstående tar dock ingen hänsyn till att massmedier ofta utgörs av kommersiella företag som anpassar rapporteringen till vad som säljer. Ordet ”konsument” förekommer bara 5 gånger i ett parti om medielogiken.

Utöver denna politiska bias så finns en tydlig genusbias (kvinnovinkling) i studien. Av fem punkter presenterade som risker med olika rapportering beroende på kön nämns endast i två av dem män och kvinnor.

Det började bra men sedan skulle Bromander låta potemkinkulisserna falla. 

”En första risk ligger i att en ojämlik medierapportering kan leda till att män eller kvinnor väljer att lämna politiken om den massmediala pressen är för stor.”

”En andra risk ligger i att kvinnors representation på höga politiska positioner minskar”

”En tredje risk är att en sjunkande kvinnlig representation leder till att legitimiteten för politiska beslut minskar”

”En fjärde risk ligger i att politiken går miste om viktiga dimensioner om kvinnor inte är representerade.”

”En femte risk är att synen på manliga och kvinnliga politiker förändras till det negativa.”

Punkter som drabbar kvinnor: 5, Punkter som drabbar män och kvinnor 2, Punkter som drabbar män 0. Ett utmärkt exempel på forskares fixering vid kvinnors väl och ve mer känt som:

”The Women are Wonderful-effect”

”the phenomenon found in psychological research which suggests that people associate more positive attributes with the social category of women compared to men”

Termen Myntades av Alice Eagly med flera 1994, redan tre år tidigare hade de märkt att kvinnor bedömdes mer positivt av både män och kvinnor. Tio år senare gjordes liknande studie av Rudman & Godwin.

”The results, which agreed with the Women are Wonderful Effect, showed that women and men have more favorable views of women. Interestingly, women’s in-group biases were four times stronger than men’s.”

Ännu mer intressant är dock att Tobias Bromanders studie inte ens nämner denna detalj.

Eftersom enbart forskning som visar kvinnor har nackdelar presenteras och flertalet punkter visar genusbias så kan man diskutera om denna studie ens kan godkännas som ett vetenskapligt arbete.

Jag tänker dock fortsätta bedöma dess innehåll. Stora delar av studien är presentation av olika teorier så den biten kommenteras inte. Vad vi skall bedöma är de resultat studien presenterar och media skriver om.

Resultat 1: Medierna skriver mer om kvinnor än om män, mycket mer

Resultat 2: Kvinnors överträdelser sker i den privata rollen medan männens överträdelser sker i den offentliga rollen

Resultat 3: Medierapporteringens har olika tidsliga fokus för manliga och kvinnliga skandaler

Resultat 4: I kvinnliga skandaler riktas en större fokus på diskussioner om skandalens utgång och möjliga lösningar

Resultat 5: I kvinnliga skandaler är det personliga ansvarsutkrävandet mer tydligt

Resultat 6: I kvinnliga skandaler riktas en större fokus på huvudpersonen än i manliga skandaler

Resultat 7: Manliga och kvinnliga politiska skandaler tillskrivs olika demokratiska eller politiska konsekvenser

Resultat 8: Kvinnor presenteras i huvudsak utan tjänstetitel medan män i huvudsak presenteras genom korrekt tjänstetitel

Vi kan konstatera man även i dessa åtta exempel ser samma mönster som nämndes ovan.

Bromander anstränger sig först för att även få med män men glömmer snart bort sig och skriver flera punkter (4, 5 & 6) som enbart handlar om hur kvinnor påverkas. Ingen punkt berör på samma sätt enbart män.

Sedan har vi det här med matematiken. Sannolikheten att medierna spontant uppnår ett 50-50 förhållande är astronomiskt liten. Inbyggt i alla dessa resonemang är alltså inte jämställdhet utan snarare jämstyrdhet.

Jämstyrdhet innebär ett mål som är helt osannolikt att uppkomma utan att man först har en styrning.

Ta exempelvis Resultat 2: Om mäns skandaler oftare sker i den offentliga sfären kommer självklart även medier som rapporterar 50-50 att ha fler artiklar om kvinnliga skandaler i den privata sfären.

Om däremot kvinnor lika ofta som män har sina skandaler i den offentliga sfären är det egentligen enbart en fördel att medierna mer sällan rapporterar sådana yrkesutövande skandaler när den berörda är en kvinna.

En liknande skillnad visas i huruvida mediernas fokus ligger på moraliska eller juridiska aspekter.

”I skandaler med manliga huvudpersoner behandlas huvudsakligen moraliska aspekter av överträdelsen i medierna.”…”För kvinnorna i studien förhåller det sig på helt motsatt vis. I dessa fall har en klar majoritet av skandalerna en medierapportering av en juridisk karaktär.”

Visar detta att kvinnorna är missgynnade? Jag skulle snarare säga att juridisk bedömning är klart rättvisare än den mer godtyckliga moraliska bedömningen. Att begå brott är en sak, att vara en dålig person en annan.

Riktigt intressant blir det dock i Resultat 7 där Bromanders genusbias är så stort att han inte ens redovisar den överlägset största könsskillnaden. Istället räknar han upp dem där kvinnor stod för den största andelen.

”Diskussioner om politikerförakt, politikens innehåll och svårigheter med att rekrytera medlemmar och politiskt aktiva personer är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män.”

Siffrorna är: Politikerförakt (20%/26%) Politikens innehåll (9%/17%) och svårigheten att rekrytera (1%/3%)

Ingen av dessa är dock den stora könsskillnaden i Bromanders studie. Största implikationen i hans egen tabell är Jävsituation/Intressekonflikt (36%/4%) till mäns nackdel.

Hur kan vi förklara Tobias Bromander pratar om ”betydligt vanligare” när vi pratar om en mindre skillnad på 2-8% när hans egna siffror visar en totalt överlägsen skillnad på 32% till mäns nackdel i annat område?

En uppenbar förklaring är att studien letar nackdelar som drabbar kvinnor och struntar i nackdelar som drabbar män.

Kvinnovinklingen vid tabell 7 är inte en isolerad händelse utan bara det mest tydliga och minst bortförklaringsbara exemplet. Studiens bias är konsekvent. Ingenstans nämns fördelar med män.

Trots att studien rör könsbias uppvisar forskaren själv tydlig bias mot det manliga könet. Helt i linje med ”Women Are Wonderful”-effekten är det enbart fördelar med kvinnor och nackdelar drabbar bara kvinnor.

Varför är studien utformad på detta sätt? Gissningvis för att passa genusvetenskapens teorier.

Istället för att diskutera riktiga förklaringar så går allt ut på att skylla på ”förställningar” alltså sådant som inte kan bedömas alls utan bara tas för givet. Helst med så lite konkurrens som möjligt från andra alternativ.

”Variationerna kan inte förklaras med att kvinnors skandalöverträdelser är grövre eller mera allvarliga än männens överträdelser. Ej heller kan variationen förklaras utifrån politisk erfarenhet, kompetens, position, eller politisk status. Förklaringar av denna typ kan endast ges tillskrivas enskilda fall.”

Se längst ner varför denna sorts struktur-funktionella förklaringar är oanvändbara.

”Variationerna i studien kan dock förklaras utifrån genusstereotypa föreställningar om politik och män och kvinnor i politiken. 1. Politik är männens område, 2. Människor har olika förväntningar på män och kvinnor i politiken”

Eller på enkel svenska genusforskares förklaring är att folk i allmänhet tror och tycker fel.

Detta är dock en åsikt som är oförenlig med demokratiska ideal där människors åsikter anses ha värde.

Nedan hittar ni Professor Bo Rothsteins sågning av struktur-funktionalistiska förklaringar återpublicerad. Originaltexten från ”Den moderna könsmaktsordningens grundbult”

”Samhälleliga strukturer skapas och reproduceras av konkret handlande enskilda individer. Strukturella förhållanden är inga organiska fenomen som saknar koppling till enskilda individers handlingar därför att ingen formell eller informell regel eller systematisk ordning i samhället kan existera utan att de enskilda individerna agerar för att reproducera dessa. Därmed kan inte strukturförklaringar existera frikopplade från aktörsförklaringar, utan strukturförklaringar måste kombineras med en förklaring av vilka de sociala mekanismer är som förmår individerna att handla i enlighet med strukturernas krav och därmed reproducera dem (Hedström & Swedberg 1998; Rundqvist 1998).”

“De flesta strukturförklaringar, vare sig de avser det patriarkala förtrycket eller andra slags förtryck, bygger inte på en sådan metodologisk individualism utan istället på en funktionalistisk ide som bortser från de reellt agerande aktörernas motiv och intressen och de saknar därmed ett fundament på aktörsnivån som gör det möjligt att förstå och förklara varför aktörerna reproducerar de strukturella förhållandena de ingår i”

Eller på enkel svenska, beskrivningen av ett visst antal människor som agerar på ett visst sätt är inte i sig någon förklaring påvarför de agerar på det sättet. “Det beror på att det finns en struktur” – är ingen förklaring. Det är i bästa fall vetenskaplig lathet – i värsta fall rent bedrägeri.


22 kommentarer »

 1. Förutom det du tar upp så känns det ju som att 1 och 2 kan gå hand i hand. Om det säljer bättre när offentliga personer gör bort sig privat jämfört med i yrkesrollen (vilket låter rimligt) och kvinnliga överträdelser sker mest i den privata sfären så blir ju kvinnor redan där överrepresenterade i media.

  Om detta stämmer så är det ju inte jättekonstigt om media eller ”allmänheten” i större utsträckning även kräver mer ansvar av kvinnor (punkt 5) och dessutom att fokuset mer blir på personen än på skandalen (, punkt 6), eftersom en personlig skandal väldigt sällan är ett systemfel medan en skandal i yrkesrollen mycket väl kan vara det, lex Juholt och hyresersättningar.

  Om män och kvinnor begår olika slags fel är det heller inte särskilt osannolikt att medför olika slags konsekvenser (punkt 7).

  Dessutom känns det spontant inte som att underlaget på 92 skandaler säkerställer ett statistiskt korrekt utfall, men det kan jag egentligen för lite om för att uttala mig om. Med tanke på vilken variation det kan finnas i politiska skandaler så känns det lite tunt.

  Slutligen ska väl sägas att den pdf du länkar till endast är ett slags abstract till avhandlingen som presenteras i höst.

  Kommentar av Chade — juli 3, 2012 @ 4:10 e m

 2. Måste f.ö. få lyfta fram ”talk”-sidan för Wikipedias Women Are Wonderful-artikel.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Women_are_wonderful

  De saker som anmärks på där har fixats, men är det inte lite sött ändå?

  The first statement ”It is important to note that a favorable bias does not necessarily result in respect.” suggests the desire to downplay the implications rather than list them.

  …osv.

  Ja, ”women are wonderful”. Inte lätt att hålla sig objektiv ens när man skall beskriva fenomenet i sig. 🙂

  Kommentar av Ulf T — juli 3, 2012 @ 4:17 e m

 3. Chade:

  ”Slutligen ska väl sägas att den pdf du länkar till endast är ett slags abstract till avhandlingen som presenteras i höst.”

  Ja det stämmer. Avhandlingen säger sig dock studera könsskillnader i media. Det spelar ingen roll om det är en artikel, abstrakt eller intervju som jag kommenterar. Det är forftarande ett faktum att forskaren gör samma vinklade saker som han hävdar media gör. Det faktum att dessa åsikter finns innan avhandlingen ens är klar får mig att undra om de inte fanns från första början.

  Kommentar av Aktivarum — juli 3, 2012 @ 4:33 e m

 4. ”Texas sharpshooter fallacy”

  Skjut mot en vägg. Där de flesta skotten träffat, målar du sedan en pricktavla.

  Kommentar av Nils Jungenäs — juli 3, 2012 @ 4:35 e m

 5. Ulf T:

  De där kommentarerna var ju klockrena. Särskilt den sista:

  ”It’s simply the ”Women are Wonderful” effect in action on the Women are wonderful article.”

  Kommentar av Aktivarum — juli 3, 2012 @ 4:35 e m

 6. “Det beror på att det finns en struktur” – är ingen förklaring. Det är i bästa fall vetenskaplig lathet – i värsta fall rent bedrägeri.

  Amen!

  Kommentar av Nils Jungenäs — juli 3, 2012 @ 4:40 e m

 7. ”Ja det stämmer. Avhandlingen säger sig dock studera könsskillnader i media. Det spelar ingen roll om det är en artikel, abstrakt eller intervju som jag kommenterar. Det är forftarande ett faktum att forskaren gör samma vinklade saker som han hävdar media gör. Det faktum att dessa åsikter finns innan avhandlingen ens är klar får mig att undra om de inte fanns från första början.”

  Helt korrekt. Om slutsatserna redan nu är vinklade så lär de inte ändras innan disputation (om inte massiv kritik föregår den).

  Som sagt, jag ifrågasätter även underlaget. Är 92 skandaler verkligen tillräckligt för att ge en rättvisande bild? Och dessutom, den spänner över 14 år. Vad är det som säger att den journalistiska prioriteringen inte ändrats över denna tidsperiod och hur löser man problemet med att den första skandalen av sitt slag rapporteras mer än den femte av samma slag?

  Kommentar av Chade — juli 3, 2012 @ 4:46 e m

 8. Nils Jungenäs:

  Haha. Jag vet inte om du lade märke till det men det där är jag som citerar mig själv från 28 september 2010 (och när jag klickar på den länken inser jag det kanske inte framgår för uppenbarligen skrev jag på tok för långa inlägg på den tiden.)

  Kommentar av Aktivarum — juli 3, 2012 @ 4:48 e m

 9. Chade:

  Mycket bra påpekanden. En sak jag hade i tankarna men som inte kom med i bloggtexten var att han borde haft minst två olika tidsperioder. Att enbart ha med en enda längre period har samma problem som att undersöka mängden dödade svenskar. Massiv överrepresentation vid enstaka engångsfall som Estonia-olyckan och Tsunamin i Thailand.

  Kommentar av Aktivarum — juli 3, 2012 @ 4:53 e m

 10. @Ulf T

  Ah, Wikipedia.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Articles_for_deletion/Thomas_James_Ball

  Kommentar av Pontus — juli 3, 2012 @ 7:45 e m

 11. Pdf-filen du hänvisar till har underrubriken utkast. Den underrubriken kan i.o.f.s. ha lagts till efter att du läst den av författaren. Hur som helst är pdf-filen inget abstract och du kan om du vill redigera din kommentar i SvD precis som Bromander kan göra med sin pdf-fil.

  Kommentar av B. — juli 3, 2012 @ 11:01 e m

 12. Är det bara jag som tänker på att journalister är mer vänstervridna än genomsnittet i detta land, samt är de största feminister man kan hitta, och är ändå de som klagar över att kvinnor objektifieras i media. Är inte det lite av en självuppfyllande profetia?

  Jag säger inte att han som gjort denna forskningen är en del av detta, bara en tanke som slog mig.

  Kommentar av David Holman — juli 4, 2012 @ 10:49 f m

 13. @David,

  Är det bara jag som tänker på att journalister är mer vänstervridna än genomsnittet i detta land

  http://www.dn.se/debatt/asiktsklyftan-okar-mellan-journalister-och-allmanhet

  Artikeln menar att journalisterna gått lite mer åt vänster, medan folk i allmänhet har gått tydligt åt höger. Klyftan har därmed ökat.

  Kommentar av Ulf T — juli 4, 2012 @ 11:11 f m

 14. David Holman:

  ”Är det bara jag som tänker på att journalister är mer vänstervridna än genomsnittet i detta land, samt är de största feminister man kan hitta, och är ändå de som klagar över att kvinnor objektifieras i media. Är inte det lite av en självuppfyllande profetia?”

  Jo givetvis är det så. Samtidigt som de klagar över kön ökar de fixeringen på kön och ju mer fixerade vi blir av kön ju mer skrivs det om saker utmärkande för kön (att de tycker stereotyper skall vara oviktiga betyder ju inte resten av världen tycker det).

  Det är dock inte bara i det här landet som journalister och mediemänniskor är vänstervridna, praktiskt taget allti jag läst i Bernard Goldbergs bok Bias (Bloggat om den här) – som beskriver USA – stämmer på Sverige till punkt och pricka. Förutom en enda sak, Sverige har inte samma fixering på svarta och indianer.

  Kommentar av Aktivarum — juli 4, 2012 @ 11:14 f m

 15. […] Wedin skriver underbart på sin blogg Aktivarum om begreppet “jämstyrdhet”. Jämstyrdhet innebär […]

  Pingback av Begreppet “Jämstyrdhet”. « Malte on the Roxxx — juli 5, 2012 @ 9:07 f m

 16. […] hittat en ny favorit. Knappt har tangentbordet hunnit svalna så är Tobias Bromander citerad igen. Förra gången handlade det om hur svårt kvinnliga politiker hade […]

  Pingback av Aktivarum introducerar Bernard Chapin – Hur Jämställdism (MRA) blir en höger-vänsterfråga « Aktivarum — juli 5, 2012 @ 5:02 e m

 17. Det är ju allmänt vedertaget att säga just det, att kvinnor bedöms hårdare i politiken och andra arenor. Men när gemene man vet det/tror det och det skrivs en massa artiklar om det, hur påverkar det bedömningen i slutändan? En sådan diskussion skulle vara intressant i denna artikel. Det skulle gå att räkna på också, hur många artiklar om kvinnliga respektive manliga politiker talar om att personen blev hårdare åtgången pga. att hon är man eller kvinna? Vi vet hur det resultatet skulle se ut.

  Som redan sagts i blogginlägget så är studien så uppenbart vinklad i det att den totalt utesluter alla möjliga tänkbara scenarion där män på något litet sätt skulle kunna dra det kortare strået, och detta gör såklart att artikeln bör slängas i samma papperskorg som majoriteten genusvetenskapliga alster jag läst i alla fall.

  Jag tycker dock att man bör rädda det som räddas kan, och själva rådatan är mycket möjligt att den är sann. Att exempelvis enbart ”förklara bort” att det pga. marknadskrafter skrivs mycket mer om kvinnliga än manliga politiker när det vankas skandal är ju inte helt olikt argumentet som säger att det är bättre att samla pengar till flickor än pojkar för det säljer mer. Vad jag menar är att visst påverkar marknadskrafter och vi kan inte bortse från dem, men vi måste också kunna ställa oss frågan om vad vi tycker är bra och dåligt, vad är rätt och fel, osv. Blir folk drabbade eller ej och kan eller bör man göra annorlunda? Själv anser jag att vi inte bör följa många genusvetare och feminister med att omvänt istället förringa allt som visar på att kvinnor har det sämre på något plan samtidigt som vi upphöjer allt som visar på att män har det sämre.

  Det vore f.ö. intressant om någon modig genusvetare vågade sig på arbetet att jämföra genusvetenskapliga artiklar och titta på hur ofta kvinnor jämfört med män beskrivs ha det värre på olika sätt. Pär Ström har ju gjort det på sitt sätt med att samla massa tidningsartiklar, men det skulle gå att göra likadant med genusvetenskapliga artiklar, och jag tror att det skulle visa på ett liknande resultat.

  Kommentar av Jonas P — juli 5, 2012 @ 7:34 e m

 18. @Jonas P,

  Möjligen lite relaterat:

  Scandalized female politicians were not evaluated more negatively that scandalized male politicians. However, the gender of the politician only significantly affected the Impact, F(1,188) = 10.75, p <.01, partial eta-squared = .054, and opinions of the politician’s Privacy, F(1,188) = 5.14, p <.05, partial eta-squared = .027. The electoral impact for female politicians was less negative than for male politicians (reverse-scored Ms = 4.80 and 4.04 respectively), while women were also afforded more respect for privacy than men (Ms = 6.41 and 5.80 respectively). The effect on Integrity was also significant, F(1,188) = 8.05, p <.01, partial eta-squared = .041, but interacts with the gender of the participant.

  ”WHEN THE PERSONAL BECOMES POLITICAL: MITIGATING DAMAGE FOLLOWING SCANDALS”

  Klicka för att komma åt crisp18_4.pdf

  Kommentar av Ulf — juli 5, 2012 @ 8:15 e m

 19. […] är tidigare blogginlägg om Bromander. Den här gången blir hans behov att framställa kvinnor som missgynnade offer […]

  Pingback av Från höga politiker till popstjärnan Madonna – Kvinnor skall beskrivas som offer till varje pris « Aktivarum — juli 6, 2012 @ 9:59 f m

 20. Så här tycker jag diskussionen om korruption ofta låter:

  ”Korruptionen i Sverige är primitiv och sker över hela landet.

  – Det handlar om nära relationer mellan medelålders män, säger Linda Hols Salén vid Brottsförebyggande rådet (Brå), som bidragit till rapporten.”

  och:

  ”Män är också enligt Statskontoret överrepresenterade både som givare och mottagare av mutor.

  – Det rör sig nästan helt och hållet om medelålders män, det kan vara högre tjänstemän med längre erfarenhet eller chefer. De ska ha kommit en bit i karriären för att kunna ha makt och ha någon form av beslutsbefogenheter, säger [Johan] Sörensson.”

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/korruption-i-kommuner-kartlagd_7267463.svd

  Är det då så konstigt om kvinnor skulle vara hårdare granskade än män (om det nu är så – det tar jag inte ställning till)? Jag menar, om man säger att korruption främst är förknippad med män, skapar man då inte också högre förväntningar på kvinnor, som renderar större uppmärksamhet när de inte infrias?

  Detta ”problem” har faktiskt tagits upp av andra feminister, som i denna artikel – ”Lena Wängnerud: Korruption hör ihop med män”:

  ”Då publicerade en forskargrupp vid Världs­banken resultat som visade att i länder med hög andel kvinnor i beslutsfattande ställning var korruptionen låg. Och, vice versa, i länder med låg andel kvinnor i besluts­fattande ställning var korruptionen hög. […] Även feministiska forskare reagerade på resultaten från Världsbanken. De menade att denna typ av forskning bidrog till att sprida en myt om kvinnlig ärlighet som riskerade att slå tillbaka mot kvinnorna själva.”

  http://www.expressen.se/debatt/lena-wangnerud-korruption-hor-ihop-med-man/

  -”Kvinnor drabbas värst, när män hängs ut som korrupta”, typ? Känns som det gamla problemet med att både vilja äta kakan och ha den kvar. Men går det att säga att ”män är sämre”, utan att budskapet också blir att ”kvinnor är bättre”?

  Kommentar av John Nilsson — juli 11, 2012 @ 8:14 f m

 21. […] ivrigaste förespråkarna av jämstyrdhet (som de kallar jämställdhet för det associeras till godhetsrörelsen) är för övrigt ofta […]

  Pingback av Emmaboda nobbar Jämstyrdhet – Inte Jämställdhet « Aktivarum — juli 25, 2012 @ 1:12 e m

 22. […] Här ser vi tydligt hur begreppet jämställdhet förvandlas och börjar stå för något helt annat än den kvinnohistoria man gör aspirationer på att fortsätta. Jämställdhet blir Jämstyrdhet. […]

  Pingback av Claes Borgström får svar på tal angående Assange-fallet och Statsfeminismen « Aktivarum — augusti 24, 2012 @ 10:18 f m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: