Aktivarum

Katastrofalt ovetenskapliga påståenden från ”Män för jämställdhet” | mars 30, 2011

För vilken gång i ordningen den manlighetskritiska organisationen ”Män för jämställdhet” har gjort bort sig vet jag inte.

Men frågan är om inte den senaste tavlan på deras officiella blogg slår alla tänkbara rekord. Under min inledande analys hittade jag inte mindre än fem allvarliga felaktigheter. Felen blir dessutom värre och värre för de gör nya påståenden grundade på inledande fel.

Texten – som skrivits av Mfj:s kanslist Klas Hyllander har uppmärksammats av Genusnytt. Här skall vi dock mer bemöta texten på djupet.  Observera att med felaktigheter menar jag rena sakfel.

”De senaste åren har ett antal personer och grupper  alltmer högljutt förmedlat sin syn att Sverige präglas av en så kallad ”statsfeminism” som – enligt samma rösters utsagor – representerar ett orättfärdigt särintresse då endast kvinnors och flickors intressen bevakas och tas upp.”

Jag är en av de personer som använt uttrycket statsfeminism som beskrivning på feminister som arbetar via skattepengar och myndigheter samt drivs av ideologi. Deras motsats i den privata sektorn som drivs av kommersiella intressen kallar jag mediefeminister.

Jag håller dock inte alls med om att statsfeminismen representerar kvinnors intressen. Tvärtom så är statsfeminister är lika besatta av tanken att tvinga fler kvinnor välja en annan bana som de är att tvinga fler män att välja en annan bana.

Det är egenintresse! Inte kvinnors intresse.

Vidare som Christina Hoff Sommers påpekat är ett underskännande av männen även ett underkännande av kvinnorna.

Det är omöjligt att vara manskritisk utan att även vara kritisk mot de kvinnor som föredrar de kritiserade männen. Organisationer som ”Män för jämställdhet” förkastar inte bara mäns åsikter, de förkastar i lika hög grad de flesta kvinnors åsikter (levnadsval)

FEL 1: Han påstår vi tror statsfeminismen är orsaken till problem som är äldre än feminismen i sig.

”Kritiken riktas mot staten och den förda jämställdhetspolitiken – det låter ofta som om ”statsfeminismen” är själva orsaken till de problem som män och pojkar är överpresenterade inom: kortare medellivslängd, högre olycksbenägenhet och självmordsfrekvens, överrepresentation inom hemlöshet, ensamhet, drogmissbruk osv.”

Redan här läggs grunden för den ovetenskaplighet som vi kritiserar. Han hävdar inte vi har den åsikten. Han hävdar det ”låter” som om vi har den åsikten. Han läser inte vad vi faktiskt skriver, han hittar på egna saker att läsa (tolka) in i vad vi skriver.

Enligt modern hermeneutik (tolkningslära) så är det irrelevant för tolkningen av en text vilka avsikter författaren hade.

Detta skulle kunna förklara Hyllanders påståenden. Med den logiken så är nämligen eventuella avsikter som en hermenutisk analys visar hos textens författare helt betydelselösa.

Man har ju redan deklarerat man ignorerar författarens sanna avsikt. Vi går vidare i texten, Hyllander lyckas faktiskt sedan prestera några korrekta påståenden. Jag håller med både angående underordningen och bristen på objektivitet men sedan tar det stopp.

FEL 2: Har det statusblinda utgångsläget (Apex fallacy) när han drar slutsatsen att kvinnor är/varit underordnade män.

”Samma grupper hävdar vidare gärna att kvinnor alls inte längre är underordnade  och att jämställdhetspolitiken inte är kunskapsbaserad eller ”objektiv”

Hyllander har missförstått saken. Det handlar inte alls bara om att kvinnor inte längre är underordnade. Det handlar om att någon sådan underordning i sig aldrig existerat. Jag underkänner hela resonemanget om sådan underordning/överordning, detta på basis av den statusblindhet (Apex Fallacy) som personerna som gör den beskrivningen utgår från.

Vi kommenterade fenomenet redan på internationella kvinnodagen 8 Mars. Här är en återblick på hur statusblindhet definieras.

”This critique started when some women systematically looked up at the top of society and saw men everywhere: most world rulers, presidents, prime ministers, most members of Congress and parliaments, most CEOs of major corporations, and so forth — these are mostly men.”

”Seeing all this, the feminists thought, wow, men dominate everything, so society is set up to favor men. It must be great to be a man. The mistake in that way of thinking is to look only at the top. If one were to look downward to the bottom of society instead, one finds mostly men there too.”

Teorin att det finns en manlig överordning faller som ett korthus när den parallella manliga underordningen uppmärksammas.

”when judging female progress, juxtaposition is only made with those males at the apex of our status hierarchy. It seems that feminists can discern none but the elite.”

Den enkla sanningen är att dussintals statusblinda feministiska politiker, akademiker, journalister och lärare antingen tror eller låtsas tro på en samhällsbeskrivning som per definition är en felaktig i sak.

Samhällets och massmedias felaktiga bild.

Män är rikast i världen

Män mår bäst i världen

Män presterar bättre än kvinnor på matematik.

Den riktiga vetenskapligt grundade bilden.

Män är rikast i världen – och fattigast i världen

Män mår bäst i världen – och sämst i världen

Män presterar bättre än kvinnor på matematik – och sämre än kvinnor på matematik

Osv… Den neutrala jämförelse organisationer och grupper som ”Män för jämställdhet” presenterar finns inte och har aldrig funnits. De menar att kvinnor är förtryckta på basis av en jämförelse där man har kvinnor som mall från början. Vi går vidare.

”Om man lyfter blicken så upptäcker man dock att i länder där det helt saknats eller saknas en ”statsfeminism” – d v s en aktivt förd jämställdhetspolitik som vill bryta kvinnors och flickors underordning och förändra ojämställda sociala könsnormer – där är de problem som män och pojkar som grupp upplever som regel långt värre än i Sverige eller i andra jämförbara länder.”

Dessa påståenden är korrekta men ihåg att Hyllander har ett felaktigt utgångsläge. Han har redan tidigare sagt sig tro vad  vi menar är att statsfeminismen är orsaken till mäns generella problem (första felet). Han motiverade detta med att det ”ofta låter så”

Vad han tycker kan dock inte motiveras av vad han tycker. Cirkelresonemang av den typen är sedan länge ogiltigförklarade. I detta fall leder det dessutom till långt värre felslut.

FEL 3: Gör orsakspåståenden (kausala) på basis av observerad korrelation (överensstämmelse)

”Statsfeminismen” tycks alltså inte bara kunna leda till gradvisa förbättringar för kvinnor och flickor utan faktiskt också för män och pojkar.”

Detta kausala påstående är helt felaktigt. Som jag redan påtalat så råder förhållandet inom vetenskaplig sanningsprövning att korrelation och kausalitet inte är samma sak. Statsfeminismen leder inte alls till förbättringar varken för kvinnor eller män.

Däremot så är det i stort sett bara väldigt rika länder och korporationer i västvärlden som har råd att lyssna på feministiska och liknande flumteorier. Statsfeminismen är starkare hos vita män för att vita män är rikare än svarta, vita män är inte rikare än svarta pga statsfeminism.

FEL 4: Gör nya påståenden på basis av den redan felaktiga grunden som skapades av falsk kausalitet.

”Orsaken till de problem som män och pojkar är överpresenterade inom står i själva verket att finna i de könsnormer och -mönster, inklusive manlighetsnormer, som är del av det ojämställda samhället.”

För det första så är den inledande grunden helt falsk. För det andra så är manlighetsnormer bara ett flummigt sätt för sociologer att beskriva en del av resultaten av den empiriskt konstaterade biologiska skillnaden mellan män och kvinnor.

FEL 5: Tar för givet manlighet bara är en social norm, ett antagande som går helt emot empirisk bevisning.

”Samtidigt är det befogat med en viss kritik av jämställdhetsdebatten och -politiken i Sverige: de politiska partierna och dess företrädare, liksom berörda myndigheter och forskare, har i allmänhet ännu inte anammat eller på allvar fört ut kunskapen om hur män och pojkar får privilegier och makt parallellt med en rad svårigheter och utsatta positioner som en följd av det ojämställda samhällets sociala normer för manlighet.”

Manlighet är inte bara en social norm. Det är en produkt av tusentals år av biologisk evolution. Det finns gott om empiri som styrker detta påstående. Det existerar inget område där empiri styrker den ideologiska socialkonstruktivism som Hyllander förespråkar.

Då boken vi håller på med handlar om just dessa saker så är det förståeligt att vår kompetens vida överstiger den som Mfj kan uppvisa på området.

”I själva verket är en tystnad och blindhet inför en normativ manlighet som orsakar också problem för män och pojkar en bärande del av ett ojämställt samhälle – denna tystnad upprätthåller ojämställdheten till men för alla.”

Normativ manlighet är ett påhittat nonsensbegrepp. Som vi visat ovan är det tvärtom så att normen idag är den kvinnliga mittpunkten. Män antingen presterar bättre eller sämre än kvinnor. De män som lyckas anklagas för förtryck, de som misslyckas blir föraktade losers.

Statsfeminismen har inte skapat detta förhållande. Däremot har statsfeminismen gett sociala roller skulden för detta. Då könsrollen är en produkt av evolutionen drabbar detta i längden just de män som Mfj säger sig vilja hjälpa.

Antingen av okunnighet, konkurrensbehov eller illvilja mot män så gör statsfeminister som Mfj allting värre för män i allmänhet.

”De grupper som ensidigt ser män och pojkar som offer, och som finner orsaken till detta  i en  ”statsfeminism” med en felaktig subjektiv verklighetsbeskrivning av kvinnors och flickors underordning, riskerar i själva verkat att göra sig själva och alla män en björntjänst.”

Här har vi en återkoppling till cirkelresonemanget i det första påståendet från Hyllander (första felet) samt till den statusblinda felaktiga fantasivärldsbilden angående kvinnors underordning  (Apex Fallacy)

Jag vet inte om Kanslisten hos Mfj är okunnig eller oärlig men faktum kvarstår att detta är inga småfel som Hyllander har gjort. Då han skall föreställa utbildad civilingenjör är det frågan om okunnighet ens kan användas som ursäkt.

”Män och pojkar behöver inte mindre av jämställdhetspolitik – vi behöver än mer av, men också en väsentligt vidareutvecklad, jämställdhetspolitik som aktivt synliggör också manlighetsnormer – manlighetsnormer som är skadande för kvinnor och flickor och för män och pojkar själva.”

Till saken hör att vad Mfj kallar ”jämställdhet” inte alls är vad de flesta människor kallar jämställdhet.

Jämställdhet har alltid definierats som lika rättigheter. Inga andra betydelser har någonsin tidigare varit förknippade med jämställdhet Det är genom att inbilla folk jämställdhetspolitik handlar om lika rättigheter man lurar dem att stötta den.

De flesta tror fortfarande att jämställdhet betyder lika rättigheter. I regel så är det precis raka motsatsen folk som förespråkar jämställdhetspolitik förespråkar idag. Det är framför allt kvotering och olika tvångsåtgärder av social kontroll de pratar om.

Dessa saker är raka motsatsen till lika rättigheter. De innebär tvärtom specifikt olika rättigheter.


16 kommentarer »

 1. Fantastiskt bra Erik.

  Kommentar av Torstensson — mars 30, 2011 @ 10:46 e m

 2. Jag myntade för övrigt ett nytt begrepp idag på Genusnytt kring detta ”fenomen” . Män/kvinnor som förtalar män på ovetenskapliga grunder eller falsk tro är genusprostituerade.

  Dessa män är ”genusprostituerade” för de säljer ut sitt kön för pengar (lön).

  Kommentar av Torstensson — mars 30, 2011 @ 10:48 e m

 3. Idag inhandlade jag, min vana trogen, ett varsitt exemplar av Expressen och Aftonbladet. I den senare så kunde man se att de hade listat och skällt ut 44 politiker för att de ej följt lagen (de hade inte varit robotar) bland dessa 44 politiker kan man se att 28 av dem var olagliga kvinnor. Nu har jag hört, ryktesvägen, att MFJ planerar att starta ett samarbete med mansjourerna där de ska starta ett statsfinansierat projekt under namnet ”våpfabriken”. Man kommer alltså att problematisera den kvinnliga ohyfsade genen och den biologiska kriminaliteten hos kvinnor. Således ber jag dig att ta tillbaka allt dumt du uttalat korrekt retoriskt om MFJ då deras dumhet nu kommer att korrigeras. Välkommen på en kurs i Örebro, det första seminariet kommer att hållas 1994-13-33 kl 25:14 på Örebro Universitet (Orwellska salen) Du anmäler dig genom att kommentera på Ordförande Tomas blogg (som det numera är omöjligt att kommentera på) lösningen är dock att använda en genustidsmaskin som tar dig tillbaks till den tid det var möjligt att ge kritik. Väl mött i Örebro, vi ses där!

  Kommentar av Adam Weisshaupt — mars 30, 2011 @ 10:51 e m

 4. Som vanligt väldigt bra skrivet.

  Angående den bok du skriver, har du något planerat release datum?

  Kommentar av robjoh — mars 31, 2011 @ 5:39 f m

 5. Bra skrivet Erik.

  Jag noterar en glädjande sak också. Jag måste säga att feministerna börjar få riktigt bra koll på ”våra” frågor, ståndpunkter och värderingar. Det är självklart inte av intresse utan de önskar kritisera dem, men de kan likväl räkna upp dem… 🙂

  Kommentar av Mattias — mars 31, 2011 @ 10:47 f m

 6. Mycket elegant pulverisering av Mfj:s Hyllander.

  Än en gång framstår feministerna som socialistiska bedragare som vill göra karriär.

  Kommentar av Hjalmar — mars 31, 2011 @ 10:54 f m

 7. Glasklart!

  Mjf är således blott ännu ett kluster genusiglar som rapar feministlögner.

  Kommentar av Liberal — mars 31, 2011 @ 11:49 f m

 8. Mycket bra skrivet. Jag stör mig väldigt mycket på att det inte är så många som är kritiska till denna pajas inne på mfj, troligen tar dom bort kommentarer som inte passar dem.

  Kommentar av antikythera — mars 31, 2011 @ 12:54 e m

 9. Hej allihop!

  Kul att höra ni gillade det här inlägget. Jag skrev faktiskt två versioner och det är den andra versionen som ni läst här. De bägge var rätt lika men den första gick in på flera sidospår som kräver mer tid och utrymme att förklara medan den här satte mer fokus på de fem specifika felsluten.

  Detta är alltså en betydligt kortare variant än den första texten jag skrev. Beträffande den framtida boken så har jag ingen aning hur lång tid den kommer att ta att skriva. Materialet som vi skall komprimera och sätta i sina sammanhang är massivt.

  Bra poäng Mattias, jag återkommer till den.

  Kommentar av Erik — mars 31, 2011 @ 10:29 e m

 10. Instämmer till fullo med Hjalmar.

  ”Mycket elegant pulverisering av Mfj:s Hyllander.
  Än en gång framstår feministerna som socialistiska bedragare som vill göra karriär”.

  Just ”socialistiska bedragare” verkar det finnas mycket gott om. Det är i mina ögon särdeles osmakligt att låtsas stå för någon sorts solidaritet och medmänsklighet men i själva verket endast agera för profiten. Detta beteende borde rendera någon av de lägsta kretsarna i Dantes inferno.

  Kommentar av SOA — april 1, 2011 @ 10:32 f m

 11. OT jag vet och tydligen så kan jag inte hålla mig till sakfrågan men jag måste bara ta reda på vad du tycker om de här.

  http://www.atomerochbitar.se/genusklubben/viewtopic.php?f=9&t=38&sid=e72805ee87ae9b362e73bdc6c0669a42

  Jag anser ju det här att om dem är ett par så har bägge lika mycket att säga till om. Men om det är ett ONS så är det skillnad.

  Vad tycker du om preventivmedelfrågan? Vems är ansvaret är? Jag tycker bägge och inte bara kvinnan eller bara mannens.
  Om inte folk villa ha barn men vill ha sex så måste dem skydda sig.

  Sen så tycker jag att socialen är förlegad och hänger inte med i utveckligen. Jag har hört skräckhistorier om en kvinna som hade en tillfällig relation med en man och blev gravid. Hon behöll barnet men efter en tid så kunde hon inte försörja sig och gick till socialen för pengar. Dem sa att dem måste kontakta fadern men kvinnan kom inte ihåg vad han hette eller hur han såg ut.
  Vad gör man då? Och efter en lång tid och inte med samtycke så tycker inte jag att man kan bli underhållskyldig.

  En annan fråga är vad tycker du om insemination för ensamstående kvinnor. Du kanske har skrivit om de här frågorna redan och jag har missat det i så fall ber jag om ursäkt och ber dig att ignorera mig.
  Ha det så bra MVH Madelene 🙂

  Kommentar av Madelene — april 6, 2011 @ 9:13 e m

 12. Madelene:

  ”OT jag vet och tydligen så kan jag inte hålla mig till sakfrågan men jag måste bara ta reda på vad du tycker om de här.”

  Hmmm skall kolla upp det. (Det första jag skriver på ett tag jag vet, haft en väldigt krävande – men givande – jobbvecka med jobb från morgon till kväll, sov halva dagen igår och kroppen är på väg ikapp)

  http://www.atomerochbitar.se/genusklubben/viewtopic.php?f=9&t=38&sid=e72805ee87ae9b362e73bdc6c0669a42

  ”Jag anser ju det här att om dem är ett par så har bägge lika mycket att säga till om. Men om det är ett ONS så är det skillnad.”

  Just den här frågan är för mig alltid dubbel. När jag tillfrågas vad jag tycker om en fråga måste jag alltid påpeka vad jag vill och vad jag tror är möjligt ofta är två helt olika saker. I detta fall kan vi tycka de bägge skall vara överens om det är ett par men i praktiken så kan kvinnan alltid göra abort oavsett vad någon tycker om det.

  Så själva förmågan kan vi inte påverka. Då återstår motivationen – dvs helt enkelt viljan. Vi kan se till fler kvinnor vill prata med pappan. Vi kan inte se till fler kvinnor måste göra det. Det fascinerande med den frasen är att den elegant summerar problemet med den moderna feminismen. Flera visa, utbildade och väl underrättade personer har gjort denna upptäckt.

  Det är sålunda ett vetenskapligt förankrat faktum. Det handlar om viljan, vad ekonomer kallar preferens och vad psykologer kallar motivation. Då alla människor inte vill samma sak så kommer den sortens lösningar aldrig att vara givande för människorna som helhet även om en och annan elitfeminist hittar paradiset där och då dessa ofta är egocentriska tar de för givet andra kvinnor vill samma saker som de själva.

  ”Vad tycker du om preventivmedelfrågan? Vems är ansvaret är? Jag tycker bägge och inte bara kvinnan eller bara mannens.”

  Vilken vis man i den begynnande rörelsen för riktig jämställdhet har sagt att den där frågan blir irrelevant den dag som vi har ett P-piller för män? Jo, det sade Warren Farrell.

  ”Om inte folk villa ha barn men vill ha sex så måste dem skydda sig.”

  Javisst. Men kvinnorörelsen har inte förespråkat skydd för män – den har endast förespråkat skydd för kvinnor. Kvinnor förutsätts i dessa ämnen veta bäst, om det blir barn vet kvinnan bäst, om det inte blir barn vet kvinnan bäst. Denna samhällsregel kritiserar inte feminismen – tvärtom!

  Feminismen är inte samhällskritik – den är tvärtom den mest samhällstrogna organisation man kan tänka sig. Det är tvärtom så att feminismen och samhället kritiserar KULTUREN. Det vanliga och det folkliga – där har du det värsta som den moderna feminismen vet.

  Moderna feminister vill ha kvar kakan och äta upp den. Dels så vill de ha bort åsikten att det alls finns saker där män vet bäst – Dels vill de trots allt bevara alla saker där kvinnan anses veta bäst. De vill män skall släppa det som utmärker män – de vill kvinnor skall behålla vad som utmärker kvinnor.

  Rent matematiskt så förespråkar den moderna feminismen att kvinnor har 75% att säga till om saker. 50% av mäns del av kakan. 100% av kvinnors del av kakan. Totalt 3/4.

  De brukar säga att män bestämde de gottaste sakerna åt sig själva men sanningen är att de vill bara ha mäns saker om de först får behålla kvinnors saker. Dvs där kvinnor anses veta mer än män.

  ”Sen så tycker jag att socialen är förlegad och hänger inte med i utveckligen. Jag har hört skräckhistorier om en kvinna som hade en tillfällig relation med en man och blev gravid.”

  Socialen handlar om ämnen där kvinnor anses veta bäst. Dvs evolution, vilka män som förtjänat ynnesten att vara pappor och vilka män som de tycker inte gjort det. Någon objektiv bedömning finns här inte det är ren och skär biologi – evolution – förmedlad genom vad kvinnor på basis av ingen som helst vetenskaplig grund tycker är ”bra för barn”

  (Någon sådan bedömning görs inte av kvinnor. Av någon ej förklarad anledning menar byråkraterna på socialen att – som Warren Farrell säger det ”women have right to children – men have to fight for children”)

  ”Hon behöll barnet men efter en tid så kunde hon inte försörja sig och gick till socialen för pengar. Dem sa att dem måste kontakta fadern men kvinnan kom inte ihåg vad han hette eller hur han såg ut.”

  Vilket inte alls är konstigt. Det är ju statliga myndigheter och allehanda utbildare själva som trummar ut budskapet att mannen är oviktig. Då skall de väl inte blir förvånade över att en och annan kvinna tar till sig det budskapet också? Precis samma åsikt finns uttryckt i Assange-dokumenten angående några av Anna Ardins vänner som har gjort en ”feministisk resa”

  Vidare så har vi här även den gamla könsrollen som feminister låtsas bekämpa. När mannen kan skjuta till pengar till kvinnan så är det minsann inget fet på gamla könsroller. Annars får ju staten ta rollen som kvinnans pojkvän och barnets papppa och egna pengar vill de ju inte betala sina ideologiska åsikter med den saken är ju helt uppenbar. Byråkraterna vill ju bara ha en ursäkt att i högre grad bestämma över andra personers tid och pengar.

  ”Vad gör man då? Och efter en lång tid och inte med samtycke så tycker inte jag att man kan bli underhållskyldig.”

  Varför skulle en man behöva betala en krona för ett barn han pga kvinnans medvetna val inte ens känner till han har? Är det kanske så att kvinnor skall kunna föda upp och forma barn och först sedan när barnet redan är färdigformat blanda in pappan i rollen som plånbok på två ben? Jag börjar undra om det inte är så enkelt att kvinnan inte vill säga vem mannen är förrän barnet nått åldern då det inte spelar någon roll.

  Flera feministiska texter tyder nämligen på just detta. Att de ville sköta allt själva som ”medsystrar” dvs att de anser barns bästa är att uppfostras enbart av kvinnor. Och då enbart av kvinnor med de rätta åsikterna. Inte kvinnor som blandar in män – de kvinnorna vill feminister omyndigförklara.

  Men de behöver män för pengar! Och där har vi debatten om sexköpslagen i ett nötskal för om män kan köpa sex varför skulle de ställa upp på att bli behandlade på det sättet? Vad kan kvinnor som Anna Ardin ebjuda män i utbyte mot deras arbete?

  Det är bara sex hon har att erbjuda männen.

  ”En annan fråga är vad tycker du om insemination för ensamstående kvinnor. Du kanske har skrivit om de här frågorna redan och jag har missat det i så fall ber jag om ursäkt och ber dig att ignorera mig.”

  Nej nej ingen fara.

  Jag har faktiskt tänkt skriva ett inlägg på just det ämnet så det är bara bra du kommer med förslag. Sexköpslagen och insemination (Pelle Billing skrev nyligen om dessa) det är vad jag tänkt mig nästa inlägg skall handla om. Men som sagt, förra veckan arbetade jag dag och natt, jag sov mig igenom Söndagen och är inte riktigt utvilad idag heller.

  Den dåliga nyheten är att jag det kan ta ett litet tag för mig att skriva ett nytt inlägg – den tid jag vilar upp mig. Den goda nyheten är att flera av de saker jag jobbade med förra veckan är både indirekt och i vissa fall direkt relevanta för arbetet med Aktivarum. Jag har via jobbet fått lära mig och fått erfarenhet av saker som kommer att gynna arbetet med Aktivarum.

  Mvh Erik

  Kommentar av Erik — april 11, 2011 @ 11:52 f m

 13. EZP:

  Tack för tipset, grymt bra länk.

  Kommentar av Erik — april 11, 2011 @ 11:53 f m

 14. […] sedvanliga “teorin” om privillegier, “makt” och andra ihopljugna påhitt vi tagit upp tidigare. “Män för Jämställdhet anser att det är avgörande att se frågorna om män och […]

  Pingback av MFJ – Män för vilken sorts jämställdhet? « Aktivarum — oktober 17, 2012 @ 12:15 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: